Article

Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014

Aangekondigde regionale fiscale maatregelen

Aangepast 16 september 2014

De politieke partijen die deel uitmaken van de Vlaamse regering bereikten een regeerakkoord op 23 juli 2014. Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de aangekondigde fiscale maatregelen waarmee de regionale regering van plan is om het belastingstelsel en de economische motor van Vlaanderen te verbeteren.

De informatie komt integraal uit het officiële regeerakkoord. Het is de ambitie van de regering om de belastingtarieven niet te doen stijgen en om de fiscale discriminaties weg te werken. Momenteel is er niet meer informatie beschikbaar dan het onderstaande overzicht.

ONDERNEMINGSFISCALITEIT

 • Samenwerken met federale overheid aan defiscalisatie van onderzoekers en nieuwe fiscale maatregelen ter stimulering van innovatie (tax shelter, aftrek voor licenties, etc.)
 • Bepleiten bij federale overheid van verruiming van grondslag en toepassingsgebied van fiscale gunstmaatregelen voor O&O naar een bredere groep van kenniswerkers en KMO’s
 • Mits gunstige evaluatie verlengen van tijdelijke investeringsaftrek inzake materieel en outillage voor extra investeringen

Werkgelegenheid en investerings-
stimulansen

 • Ontwikkelen van integrale woonfiscaliteit ter stimulering van eigendomsverwerving
 • Provincies verliezen mogelijkheid om opcentiemen te heffen op onroerende voorheffing; deze opcentiemen worden geïntegreerd in de basisheffing
 • Afstemmen van vrijstelling onroerende voorheffing voor improductiviteit aan leegstandsheffing bedrijfsruimten

Onroerende inkomsten

 • Monitoren van fiscale lasten en administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen
 • Werk maken van transparante en vereenvoudigde fiscale wetgeving
 • Alle Vlaamse fiscale regelgeving integreren in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
 • Successie-, registratie-, schenkings- en hypotheekrechten zoveel als mogelijk online toegankelijk maken via persoonlijk belastingdossier op belastingportaal Vlaanderen

Vereenvoudiging

PERSONENBELASTING

 • Behoud van de prijs en fiscale aftrekbaarheid van dienstencheques
 • Handhaven van huidige woonbonus voor lopende leningen aan afgesproken voorwaarden maar beperkte hervorming om woonbonus ook voor toekomst te vrijwaren: voor bestaande contracten behoud van fiscale bedragen van aanslagjaar 2015  voor berekening van belastingvermindering; voor contracten afgesloten vanaf 1/1/2015 verminderen van basisbedrag van aanslagjaar 2015 met bedrag van 10-jarige verhoging, behoud gedurende 10 jaar van die verhoging van 760 € bovenop het nieuwe basisbedrag, berekenen van belastingvoordeel voor die contracten aan tarief van 40%, voor eenzelfde onroerend goed max. 2x gebruik maken van woonbonus
 • Onderzoek, binnen contouren van budgettaire kader, van mogelijkheid om keuzemogelijkheid te voorzien waarbij belastingplichtigen bij verwerving van woning kunnen opteren voor ofwel woonbonus ofwel verminderd registratierecht
 • Fiscale verminderingen, vrijstellingen en bestaande ondersteuningssystemen maximaal integreren om de tegemoetkomingen door de overheid eenvoudiger en transparanter te maken

Belasting-
verminderingen

 • Ontwikkelen van integrale woonfiscaliteit ter stimulering van eigendomsverwerving
 • Provincies verliezen mogelijkheid om opcentiemen te heffen op onroerende voorheffing; deze opcentiemen worden geïntegreerd in de basisheffing
 • Afstemmen van vrijstelling onroerende voorheffing voor improductiviteit aan leegstandsheffing bedrijfsruimten

Onroerende inkomsten

ROERENDE VOORHEFFING

 
 
 • Bij federale overheid bepleiten van vrijstelling van roerende voorheffing voor entiteiten die binnen perimeter van Vlaamse Overheid vallen en beleggen in Vlaams overheidspapier

Roerende inkomsten

INDIRECTE BELASTINGEN

 • Ontwikkelen van integrale woonfiscaliteit ter stimulering van eigendomsverwerving
 • Onderzoek, binnen contouren van budgettaire kader, van mogelijkheid om keuzemogelijkheid te voorzien waarbij belastingplichtigen bij verwerving van woning kunnen opteren voor ofwel woonbonus ofwel verminderd registratierecht
 • Budgetneutrale vereenvoudiging van registratierechten – herwerken van bestaande gunstmaatregelen naar globaal lager tarief voor gezinswoning / behoud van meeneembaarheid van betaalde registratierechten
 • Kosten-batenanalyse van verschillende mogelijke fiscale stimulansen voor erfgoedzorg
 • Aanpassing van verdeelrecht zodat koppels die uit elkaar gaan max. 1% recht betalen

Registratierechten

 
 • Met aandacht voor federale wijzigingen aan erfrecht onderzoeken hoe successierechten moderniseren en afstemmen op hedendaagse samenlevingsvormen
 • Vereenvoudiging van schenkingsrechten voor onroerende goederen (eenvoudige tarieven om belastingontwijking tegen te gaan)
 • Verlengen van tijdelijke verlaging van schenkingsrechten op bouwgronden alsook koppeling aan bouwverplichting binnen bepaalde termijn

Schenkings- en successierechten

 • Invoering van kilometerheffing over vrachtvervoer op de weg in 2016 – inzake tarifering waken over de concurrentiepositie van onze bedrijven en economische poorten (zoals havens) in vergelijking met onze buurlanden
 • Onderzoek voor personenwagens hoe en onder welke voorwaarden op termijn en op budgetneutrale wijze kilometerheffing kan worden ingevoerd of een wegenvignet (als rekeningrijden wordt ingevoerd, afschaffen van belasting op inverkeerstelling en jaarlijkse belastingen); in tussentijd kan wegenvignet principe van “gebruiker betaalt” al realiseren (samenwerking met andere gewesten nodig in deze materie)
 • Vergroenen van jaarlijkse verkeersbelasting binnen budgetneutraal kader
 • Relateren van autofiscaliteit aan impact op luchtkwaliteit
 • Impactanalyse van de invoering van statiegeld op (plastic) flessen en blik
 • Vergroening van fiscaliteit in het bijzonder ontraden en bestraffen van milieuvervuiling, en belonen en bevorderen van milieuzorg

Milieufiscaliteit

 
 
 • Lokale overheden aanmoedigen om ondernemingsvriendelijke strategie te ontwikkelen
 • Herwerken van leegstandsheffing tot billijke heffing met soepele procedures en voldoende rechtsbescherming; dubbele belasting (lokaal + gewestelijk) vermijden

Andere indirecte belastingen maatregelen

ANDERE MAATREGELEN

 • Wieden in het grote aantal doelgroepen en deze beperken tot jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap (na overleg met sociale partners)
 • Maatregelen die focussen op gesubsidieerde tewerkstelling omvormen tot tewerkstellingsinstrumenten in private en publieke sector die instroom en doorstroom van werkzoekenden bevorderen

Salariskost

 • Monitoren van fiscale lasten en administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen
 • Werk maken van transparante en vereenvoudigde fiscale wetgeving
 • Alle Vlaamse fiscale regelgeving integreren in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
 • Successie-, registratie-, schenkings- en hypotheekrechten zoveel als mogelijk online toegankelijk maken via persoonlijk belastingdossier op belastingportaal Vlaanderen
 • Herbekijken van fiscale gunstregimes voor (semi-)publieke instellingen (met oog op vereenvoudiging)

Vereenvoudiging

Did you find this useful?