deloitte legal terms

Условия за ползване

Условия за ползване

Последно обновяване: 10 януари 2018

Deloitte.com съдържа различни глобални, национални, регионални или специфични за отделните практики уеб сайтове. Тези индивидуални уебсайтове са обозначени под наименованието"Местоположение", в горния десен ъгъл на уебстраницата винаги, когато ползвате страниците на deloitte.com.

Тези Условия за ползване се отнасят към конкретния глобален, национален, регионален или специфичен за отделната практика уеб сайт, който сте посетили в рамките на deloitte.com преди да сте кликнали върху Условията за ползване. В Условията за ползване отделните сайтове са обозначени като "този Уебсайт".

Използвайки този Уебсайт, Вие приемате Условията за ползване. В противен случай нямате право да ползвате този Уебсайт и следва незабавно да преустановите използването му.

Делойт Централна Европа (“ДЦЕ“) е регионална организация от дружества, оглавявана от Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид (“ДСЮХЛ“), член на Делойт Туш Томацу Лимитид (“ДТТЛ”) в Централна Европа. Услугите се предоставят от дъщерни и свързани дружества на ДСЮХЛ, които са самостоятелни и независими юридически лица. В България Услугите се предоставят от следните дъщерни дружества на ДСЮХЛ и асоциирани дружества на ДСЮХЛ: „Делойт България“ ЕООД, „Делойт Одит“ ООД, „Делойт Такс“ ЕООД и Адвокатско дружество Делойт Лигъл (наричани заедно “Делойт в България”).

"Мрежата на Делойт" се отнася до Делойт Туш Томацу Лимитид (ДТТЛ), неговите дружества-членове или свързани с тях дружества. Всеки конкретен глобален, национален, регионален или специфичен за отделната практика уебсайт в рамките на deloitte.com (обозначени в горния десен ъгъл на уебстраницата) се поддържа от съответното дружество в рамките на Мрежата на Делойт.

Този Уебсайт deloitte.com/bg се поддържа от Делойт в България (“Собственик на уебсайта”) посочено също с "ние", "нас" или "наш". Независимо, че Условията за ползване може да реферират и към други дружества от Мрежата на Делойт, те обвързват единствено Вас и нас и не обвързват никое от тези дружества.

Използване на съдържанието; Ограничения; Декларация за поверителност

Освен ако не е посочено друго в конкретното съдържание и при спазване Условията за ползване, Вие имате право да разглеждате, копирате, разпечатвате и разпространявате (без да променяте) съдържанието на този Уебсайт при условие, че: (а) го използвате единствено за информативни и нетърговски цели, и (б) всяко копиране на съдържанието, направено от Вас, включва предупреждение за правата на интелектуална собственост, свързани със съдържанието.

Нямате право да копирате или използвате какъвто и да е софтуер, защитени процеси или технология, които са инкорпорирани или описани в този Уебсайт.

Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони по отношение на достъпа и използването на този Уебсайт.

Ние имаме право да ползваме предоставените от Вас лични данни в съответствие с нашата Декларация за поверителност и Оповестяване на бисквитки, които са включени тук. С настоящото Вие потвърждавате използването на Вашите Лични данни съгласно Декларацията за поверителност, Оповестяването на Бисквитките, които са включени тук.

Права върху интелектуална собственост; Забрана за използване имена и лога на Делойт

Освен, ако изрично не е посочено друго, съдържанието на този Уебсайт се предоставя от нас или друго дружество от Мрежата на Делойт.

Този Уебсайт и неговото съдържание са защитени от авторско право, правото на търговска марка и други правни норми на САЩ и/или други държави. Ние и нашите лицензодатели си запазваме всички права, които не са изрично представени в настоящите Условия за ползване.

“Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, логото на Делойт и местните езикови варианти на горепосочените търговски марки, както и конкретните продуктови наименования, които се публикуват в този Уебсайт (общо наричани „Марки на Делойт“), са търговски марки или регистрирани търговски марки на дружествата от Мрежата на Делойт. Освен в случаите, изрично предвидени в тези Условия за ползване, или с изричното писмено упълномощаване от съответния собственик на търговската марка, Вие нямате право да използвате Марките на Делойт, нито поотделно, нито в комбинация с други думи или елементи на дизайна, включително в прессъобщения, рекламни материали или други промоционални, маркетингови материали или медии, нито в писмен, устен, електронен и визуален вид, нито под друга форма.

Препратките към търговски марки на трети страни в този Уебсайт са само за идентификационни цели и не означават, че тези страни са одобрили този Уебсайт или негово съдържание. Тези Условия за ползване не Ви предоставят правото да използвате търговските марки на трети страни.

Освобождаване и Ограничаване на отговорността

ТОЗИ УЕБСАЙТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЧАСТИ ОТ НЕГО ИЛИ ОТ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ) СЪДЪРЖА ЕДИНСТВЕНО ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, КОЕТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ИЛИ УСЛУГИ. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ ИЛИ ПРЕДПРИЕМЕТЕ КАКВОТО И ДА Е ДЕЙСТВИЕ, ЗАСЯГАЩО ВАШИТЕ ФИНАНСИ ИЛИ БИЗНЕС, ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ.

ТОЗИ УЕБСАЙТ СЪЩЕСТВУВА С НАСТОЯЩОТО СИ СЪДЪРЖАНИЕ И НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ КАКВИТО И ДА Е ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ АНГАЖИМЕНТИ СВЪРЗАНИ С НЕГО. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ ЩЕ БЪДЕ ЗАЩИТЕН, ЧЕ НЕ СЪДЪРЖА ГРЕШКИ, ВИРУСИ ИЛИ ЗЛОВРЕДЕН КОД, КАКТО И ЧЕ ПОМЕСТЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ОТГОВОРЯ НА ДАДЕНИ СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО И ПРЕДСТАВЯНЕ. НИЕ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ ВСИЧКИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО, ПРАВА, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА, СЪВМЕСТИМОСТ, СИГУРНОСТ ИЛИ ТОЧНОСТ.

ВИЕ ПОЕМАТЕ РИСКА ОТ ПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, КАКТО И ОТГОВОРНОСТТА ОТ ЕВЕНТУАЛНИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ В ПОЛЗВАНЕТО НА ДАДЕНА УСЛУГА. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ САНКЦИИ, ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ВРЕДИ, ИМАЩИ ДОГОВОРНО, ДЕЛИКТНО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО ОСНОВАНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, ДОРИ В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО СМЕ ЗНАЕЛИ ИЛИ Е СЛЕДВАЛО ДА БЪДЕМ НАЯСНО С РИСКА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ.

ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИНКОВЕ В ТОЗИ УЕБСАЙТ МОЖЕ ДА ВОДЯТ ДО УЕБСАЙТОВЕ, РЕСУРСИ ИЛИ ИНСТРУМЕНТИ, ПОДДЪРЖАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО НИЕ НЯМАМЕ КОНТРОЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ТАКИВА, ПОДДЪРЖАНИ ОТ ДРУГИТЕ ДРУЖЕСТВА В МРЕЖАТА НА ДЕЛОЙТ ИЛИ ОТДЕЛНИ ТЕХНИ СЛУЖИТЕЛИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕПОСОЧЕНОТО, НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ КАКВИТО И ДА Е ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ТАКИВА УЕБСАЙТОВЕ, РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ, И ЛИНКОВЕТЕ КЪМ ПОДОБНИ УЕБСАЙТОВЕ, РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ТЯХ ИЛИ ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА СЕ ПРИЛАГАТ НЕ САМО СПРЯМО НАС, НО СЪЩО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЯКО ДРУГО ДРУЖЕСТВО, КОЕТО Е ЧАСТ ОТ МРЕЖАТА ДЕЛОЙТ И СЪОТВЕТНО КЪМ НАШИЯ И НЕГОВИЯ ПЕРСОНАЛ.
ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА СА ПРИЛОЖИМИ ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИМАТ НОРМАТИВНО, ДОГОВОРНО, ДЕЛИКТНО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО ОСНОВАНИЕ.

Допълнителни условия

Възможно е отделни части от тези Условия за ползване да са недействителни или не подлежащи на изпълнение в отделните юрисдикции. В подобни случаи: а) съответните условия ще бъдат редактирани до степента, допустима от закона, по начин позволяващ реализиране на максимален правен ефект, допустим в съответната юрисдикция, като останалата част от Условията за ползване остават в сила; и б) Условията за ползване остават в сила във всички останали юрисдикции.

Ние си запазваме правото да изменяме тези Условия за ползване по всяко време и по наша преценка, като публикуваме изменените Условия за ползване в линка Условия за ползване (т.е. на този Уебсайт, който в момента разглеждате), или където и да било в този Уебсайт. Подобни промени влизат в сила след публикуването им, освен ако изрично не сме посочили друго. Вие носите отговорността да следите за всички актуални изменения в Условията за ползване, като проверявате този Уебсайт. Продължавайки да ползвате този Уебсайт след промените на Условията за ползване, Вие се съгласявате с промените в Условията за ползване.