Уведомление за поверителност

С настоящото „Делойт България“ ЕООД, ЕИК 040450884, със седалище и адрес в гр. София 1303, бул. Ал. Стамболийски 103 („Делойт“[1], „Ние“, „Дружеството“) Ви предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при участието Ви в нашето събитие „Tax Concept”.

Това уведомление има за цел да Ви помогне да разберете защо и как може да използваме Вашите лични данни. Списъците и примерите по-долу са илюстративни, неизчерпателни и не са напълно представителни за всеки участник в рамките на събитието „Tax Concept”.

Какви Ваши лични данни обработваме?

„Лични данни“ означава всяка информация за Вас, от която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

Личните данни, които се обработват при участието Ви в нашето събитие „Tax Concept”, са следните:

Категории лични данни

Видове

Основание за обработване

Информация за Вас

Име, презиме, фамилия, дата на раждане,

Стъпки, необходими за сключване на трудов договор с успешни участници в събитието „Tax Concept”

 

Съгласие, изразено от Ваша страна чрез участието Ви и в нашето събитие „Tax Concept”

Контакти

Електронна поща, адрес и телефон

Образование

Образователна и/или квалификационна степен

Кариерни предпочитания

Кариерни амбиции, желания и други данни

Други данни, предоставени от Вас чрез попълване на въпросника в „Tax Concept”

Други данни, които може да предоставите чрез попълване на необходимите формуляри във въпросника в събитието „Tax Concept“

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за следните цели:

 • Организиране и провеждане на събитието „Tax Concept”
 • Подбор на персонал

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Делойт зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Дружеството няма да разкрива Вашите лични данни, получени чрез Вашата кандидатура на трети лица, освен ако разкриването не задължително по закон или подзаконов нормативен акт. Имайте предвид, че Делойт използва следните обработващи на лични данни, с които Ваши данни могат да бъдат споделени:

 • Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
 • Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
 • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic
 • Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic
 • Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
 • Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани докато имаме валидно правно основание за тяхната обработка, т.е. до приключване на събитието „Tax Concept” или до успешно приключване на процеса по подбор на персонал.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Делойт:

 1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които Делойт обработва, и да получите копие от тях;
 2. При непълнота или неточност в данните, които Делойт обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са: постигната е целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. В определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас, за да упражните правата си на следния адрес: гр. София 1303, бул. Ал. Стамболийски 103, ел. поща: CEBGHR@deloitte.com

[1] „Делойт“ означава едно или повече от дружествата Делойт Туш Томацу Лимитид („ДТТЛ“), неговата глобална мрежа от дружества – членове и свързаните с тях дружества (заедно наричани „организацията на Делойт“) техните праводатели, правоприемници и възложители  и всички съдружници, ръководители, членове, собственици, управители, директори,  служители, подизпълнители и представители.

ДТТЛ (наричано също “Делойт Глобъл“) и всяко дружество – член и неговите свързани дружества са юридически самостоятелни и независими лица, които не могат да поемат задължения или да се обвързват взаимно по отношение на трети страни. ДТТЛ и всяко дружество-член на ДТТЛ и свързаните с него  дружества са отговорни единствено  и само за своите собствени действия и бездействия, но не и за тези на останалите.

„Делойт Централна Европа” или „Делойте ЦЕ“ се отнася до едно или няколко дружества, функциониращи под шапката на Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид, дружеството-член в Централна Европа на Делойт Туш Томацу Лимитид. Услугите се предоставят от дъщерни, свързани и асоциирани  дружества на Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид (свързани дружества), които са отделни и независими юридически лица. „Делойт България“ ЕООД е свързано дружество с Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид.