Декларация за поверителност

Моите лични данни са в обхват и предоставени по време на процеса на регистрация за създаване на мой профил, както следва (имейл адрес, собствено име, позиция, компания, адрес, град, пощенски код, държава) както и обработка на личните ми данни, събрани във връзка с и за следните цели (при положение, че давате съгласието си за съответните цели):

 • Организиране на събитие (приложимо само в случаите, когато се регистрирам за събитие)
 • Организиране на уебинар (приложимо само в случаите, когато се регистрирам за уебинар)
 • Директен маркетинг, включително изпращане на материали по електронната поща
 • Упражняване на дейността на Делойт
 • Управление на възможностите за продажби за Делойт
 • Анализиране на моите лични предпочитания, поведение и интереси, за да мога да получавам насочено съдържание или предложения от Делойт
   

Администратор(и) на лични данни: Делойт в България

 • Делойт България ЕООД, ЕИК 040450884
 • Делойт Одит ООД, ЕИК 121145199
 • Адвокатско дружество Делойт Лигъл, ЕИК 176533817, Бул. „Ал. Стамболийски“ 103, София Тауър (Mall of Sofia), София 1303, България
   

Обработващи лични данни:

 • Onyx Knox Sp. z o.o., ul. Kurhan 12, 02-203 Warsaw, Poland
 • Deloitte Advisory Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
 • Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warsaw, Poland
 • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prague 8, Czech Republic
 • Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prague 8, Czech Republic
 • con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prague 4 – Lhotka, Czech Republic
 • SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Poland
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
   

В случай че обработката на данни включва прехвърляне извън Европейския съюз (ЕС), прехвърлянето се основава на общи договорни клаузи, одобрени от ЕС, което гарантира адекватно ниво на защита на личните данни в съответствие с изискванията на приложимите закони за защита на данните.

Администраторът и обработващите лични данни установяват технически, физически, административни и процедурни гаранции, всички в съответствие с приетите в индустрията стандарти за защита и гарантира поверителност, цялостност и достъпност на личните данни; предотвратяване на неразрешено използване на или неоторизиран достъп до личните данни или предотвратяване на нарушение, свързано с личните данни (инцидент със сигурността) съгласно инструкциите и политиките на Делойт ЦЕ и приложимите закони. Получатели на лични данни: Личните ми данни ще бъдат достъпни за следните категории получатели: на упълномощени служители и представители на по-горе изброени администратори и обработващи и на дружествата от групата на Делойт ЦЕ. (За Делойт)

Моите лични данни могат да бъдат разкривани също на компетентните органи, съгласно приложимите закони.

Период, за който ще бъдат обработвани личните ми данни: данните ще бъдат обработвани докато съгласието бъде оттеглено или толкова дълго, колкото е необходимо по отношение на целите, описани по-горе, но не повече от 5 години. [link to the Privacy Statement – Data Retention and Destruction Procedures След изтичането на посочения срок моите лични данни ще бъдат окончателно заличени. Наясно съм, че упълномощен служител може да запази ограничен обхват от моите лични данни, с цел да докаже спазването на съответните закони. Потвърждавам, че като субект на личните данни имам право да изисквам от администратора достъп до и поправка или заличаване на личните ми данни или ограничаване на обработката или да се противопоставя на обработката, както и правото на преносимост на данните, правото да оттегля съгласието си по всяко време, правото да получа копие на данните. Всички права, описани в настоящия параграф могат да бъдат упражнени като изпратя заявка по имейл на администратора на данни на DCEBGPrivacy@deloittece.com.

Известно ми е, че моите лични данни, събрани във връзка с гореописаните цели (предпочитания, поведение и избор на маркетинг съдържание) може да се използва като основа за автоматизирани решения, водещи до определяне на възможностите за продажби в рамките на дружествата от групата на Делойт ЦЕ.

Аз също имам право да подавам жалби до надзорния орган в България (https://www.cpdp.bg/), в случай че считам, че обработката на личните ми данни нарушава приложимите закони.