Акценти

Deloitte Global Audit Value Pulse Survey 2020

Проучване за значението на одита и развиващата се екосистема за финансово отчитане.

Покачване на увереността и очакванията.

Дебатът за отговорното докладване не беше изместен от пандемията от COVID-19. Всъщност бъдещето на одита и как той трябва да се адаптира към променящите се изисквания е придобило по-голямо значение, тъй като участниците в екосистемата за финансово отчитане обмислят как да създават отчети, които да предоставят информация на бизнеса и инвеститорите за възстановяване и процъфтяване.

Значението на развиващата се екосистема за финансово отчитане

За да разбере по-добре тези предизвикателства, Делойт проведе проучване сред 351 респонденти, изпълнителните директори и членовете на финансови и одитни комитети, инвеститори, акционерит и членове на бордове  в компании от широк спектър (приходи от 500 милиона до 10 милиарда щатски долара или повече)  в девет държави, за да разбере по-добре стойността, която придават на одитите на финансовите отчети. 

Deloitte Global Autit Value Pulse Survey

Одитът остава от съществено значение

Резултатите от проучването подчертават факта, че одитът е неразделна част от екосистемата за финансово отчитане, предоставяйки една перспектива за здравето на бизнеса. Тази екосистема включва мениджмънт, бордове и тези, натоварени с управление, регулатори, определящи стандарти, одитори и инвеститори, като всеки от тях играе важна роля.

Респондентите смятат, че одитът е от съществено значение. Почти всички участници в проучването са съгласни, че одитът на финансовите отчети на дадена компания им позволява да се доверяват и разчитат на финансовите отчети, като около една трета се съгласява напълно.

Ползвателите на финансови отчети посочват, че одитът засилва тяхното доверие във финансовата информация на компанията. Въпреки това продължава да има различни мнения относно възприемания обхват и цел на одита. Днешната сложна бизнес среда изисква одитът да бъде динамичен, многоизмерен и проницателен, за да отговори на променящите се нужди и очаквания. През последните няколко години нараства търсенето на одити, които да се развиват и да предоставят актуална информация в реално време, а компаниите очакват одитите да вървят в крак с бизнеса,  докато той се развива и прави иновации в своите процеси.

Одиторските фирми, включително Deloitte, отговориха на тези искания, като инвестираха в подобряване или създаване на нови процеси и технологии и се научиха да оборудват своите одиторски специалисти с инструментите и знанията за модернизиране на одита. Изглежда, че тези постижения оказват влияние, тъй като
94% от анкетираните заявяват, че са по-уверени в процеса на одит на финансовия си отчет, отколкото преди пет години, като близо една трета (32%) отговарят, че са много по-уверени. Въпреки че е постигнат голям напредък, с нарастваща сложност, риск и очаквания, предстои още много работа.

Одит, който разширява обхвата си

Традиционният подход към финансовото отчитане - предоставящ историческа представа за финансовата информация - продължава да бъде подложен на строг контрол, тъй като мнозина биха искали
той да се разшири и да включва перспективни елементи, които също обхващат по-широк обхват от теми.

Deloitte запита респондентите за данните, които получават от своите одити (които могат да бъдат предоставени от произволен брой участници в екосистемата за финансово отчитане). Що се отнася до одита, 92% от анкетираните търсят по-цялостен поглед върху посоката, в която се насочва тяхната организация от техните одити. На въпроса кои бизнес области биха искали да включат в бъдеще техният одит, те бяха разделени поравно между следните
области: корпоративна култура, практики за устойчивост, етични стандарти, практики за социална отговорност, корпоративна цел и кибер риск.

 

 

Статистика получена от Одита

Когато са попитани конкретно за одитите на финансовите отчети, 95% от анкетираните посочват, че одитът на финансовия отчет трябва да осигури допълнителна стойност, освен предоставянето на доклад на независим одитор за историческата финансова информация. Тези констатации предполагат, че одитът на финансовия отчет трябва да информира, както и да гарантира, разширявайки обхвата си до области от по-широк обществен интерес, а не само исторически финансови отчети.

Почти три четвърти от анкетираните (73%) смятат, че одитите на финансовите отчети са предназначени да осигурят увереност, че одиторите ще открият всяка измама, но останалите 27% не са съгласни. Въпреки това, в настоящата си форма, одитът не е предназначен да предоставя тези абсолютни уверения, това показва, че има недоразумение относно предназначението на  одита и очакванията към него. Отговорностите на одитора по отношение на разкриването на измами е област на непрекъснат фокус при адаптирането на обхвата на одита и изисква конструктивно, интегрирано развитие на стандартите.

Рискът от измами не е нов, но скорошните корпоративни провали насочиха фокуса към него. Това подчертава отговорностите на управителните съвети, регулаторите и одиторите. Пандемията от COVID-19 доведе до значителен оперативен и финансов натиск върху много компании и може да доведе до промени или  да подчертае слабости във вътрешния им контрол. Deloitte засили фокуса си върху контролната среда в компаниите, които одитира, включително тон на ръководството, упражняване на професионален скептицизъм, текуща оценка на рисковете и естеството на одиторските доказателства.

Очаквания за прозрачност

Технологичните смущения, бързите промени на пазара и последните събития също подчертаха желанието за по-голяма прозрачност и по- широка обхватност при докладването. Мнозинството (65%) от анкетираните ръководители посочват, че очакват по-голяма прозрачност около процеса и резултатите от одита като начин за справяне с промените на средата. 

В Deloitte ние активно се ангажираме с политиците, за да развием обхвата на одита, като част от нашия ангажимент към нашия трансформационен път и вдъхване на доверие, че  нашата роля от критичен обществен интерес. Deloitte разглежда критично ролята на одитора в екосистемата за финансово отчитане и как по-видимото предизвикателство и по-голямата прозрачност могат да доведат до по-смислено полезно финансово отчитане.

Екосистема за финансово отчитане на бъдещето

С напредването на очакванията е ясно, че цялата екосистема за финансово отчитане ще трябва да продължи да се адаптира като интегрирано цяло. Всички участници в екосистемата носят колективна отговорност да обслужват обществения интерес. По-перспективните отчети, обхващащи както финансови, така и нефинансови въпроси, като климата и етиката, са важна стъпка в тази еволюция. В крайна сметка всички внедрени промени трябва да стимулират отговорно бизнес поведение, да подобрят яснотата и прозрачността на съответните отчети и да предоставят на заинтересованите страни по-значима информация, която да ги подготви да вземат информирани решения.


Одиторът е от решаващо значение, но само една част от екосистемата за финансово отчитане - необходимо е продължаване на конструктивното сътрудничество за по-нататъшни промени. Deloitte признава значителните възможности и отговорност, които имаме - заедно с нашите колеги - да стимулираме повече отчитане с добавена стойност и да продължим да се адаптираме към бъдещето.

Полезна ли Ви беше тази информация?