Акценти

Делойт приветства ролята на фондацията Международни стандарти за финансово отчитане при определянето на стандарти за устойчивост

На 30 септември 2020 г. Фондацията по МСФО издаде Консултативен документ относно докладите за устойчивост, в който се търси мнението на заинтересованите страни дали тя трябва да разшири своите надзорни отговорности, като включи и отчитането на устойчивостта и, ако е така, да създаде отделен съвет за определяне на стандарти, който да поеме тази роля.

Делойт подкрепя този дебат. Наблюдават се призиви от участници на капиталовия пазар, регулаторни органи и други заинтересовани страни в подкрепа на прозрачното измерване и публикуване на информация за мерките на компаниите в областта на устойчивостта. Инвеститорите и други заинтересовани страни искат да разберат как рисковете и възможностите, пред които е изправен бизнесът, се превръщат в дългосрочно създаване на стойност и рентабилност и как от своя страна те са свързани с по-краткосрочните финансови
резултати. Подобна информация трябва да бъде свързана с финансовите данни и да се подготвя със същото качество и строгост.

Предложените действия от страна на фондацията се вписват
в нейната основна компетентност да помогне на „инвеститорите, другите участници на световните капиталови пазари и другите потребители на финансова информация да вземат икономически решения“1, като предостави „прозрачност, отчетност и ефективност на финансовите пазари по света“.2

През септември 2020 г. Международната федерация на счетоводителите призова Фондацията по МСФО да разшири своите надзорни функции и да създаде „Съвет за международни стандарти за устойчивост“, който да допълва работата на Съвета за международни счетоводни стандарти. 

Установяването на стандарти трябва да бъде на глобално ниво, тъй като глобалните проблеми се нуждаят от глобални решения. Бизнесът има глобални вериги за доставки и стойност, изправен е пред глобални рискове и има световни инвеститори. Най-важното е, че въпроси като изменението на климата и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие изискват международни решения. Глобалните стандарти могат да позволят последователно прилагане на препоръките на Работната група за финансовите оповестявания, свързани с климата , които са широко признати в политическо и обществено отношение като ефективно средство за оповестяване на финансовия риск, свързан с климата.

Тази консултация на Фондацията по МСФО следва малко след
съвместната декларация, публикувана от водещите организации, определящи стандарти и рамки за устойчивост. Тя излага визия за това как тези елементи могат да допълнят общоприетите финансови счетоводни принципи (включително стандартите на МСФО) и да служат като естествена отправна точка за напредък към по- съгласувана, всеобхватна корпоративна система за отчитане. Те също така поемат общ ангажимент да се стремят към тази цел, чрез програма за ангажиране със заинтересованите страни, включително Фондацията по МСФО и Международна организация на комисиите за ценни книжа.

Взети заедно, тези развития могат да доведат до решение за определяне на стандарти за отчитане, фокусирано върху създаването на стойност, свързано с финансова информация. Това би било значителна стъпка към цялостна корпоративна система за отчитане, която се основава на добре установените усилия на съществуващите стандарти и рамки за устойчивост.

Мащабът на предизвикателствата и нарастващата инерция от страна на всички заинтересовани страни за глобално решение за стандарти за отчитане на устойчивостта предизвикват необходимост от незабавни действия. 

1 Конституция на IFRSF, 2 (а)

2 Концептуална рамка за финансово отчитане SP1.5

Полезна ли Ви беше тази информация?