Новини

Изграждане на устойчивост

Значението на одита по време на трудности

Кризата COVID-19 изостри съществуващите предизвикателства пред бизнеса и изложи нови рискове, на които трябва да се обърне внимание.

За да разбере по-добре тези предизвикателства, Делойт проведе проучване сред 351 респонденти от цял свят през април и май 2020 г., в разгара на първата вълна на COVID-19. Чрез него се опитахме да разберем по-добре стойността, която изпълнителните директори и членовете на финансови и одитни комитети, инвеститорите, акционерите и членовете на бордове  придават на одита в резултат на пандемията.

Успешните бизнеси намират възможности да се поучат от COVID-19 кризата и да използват своя опит, за да са подготвени за бъдещи смущаващи събития. Например, някои компании - включително Делойт - използват своята облачна инфраструктура и инвестиции в иновативни инструменти за сътрудничество, както и виртуално обучение.

Резултатите разкриват някои от най-належащите опасения по отношение на COVID-19, много от които са актуални и днес, както и променящите се възприятия на ръководителите за ролята
на одиторите при подхода към тези предизвикателства.

Значението на одита по време на трудности

Значението на оценката на риска

Проучването на Делойт показва, че респондентите търсят познания,
които биха могли да им помогнат да оценят риска, представен от COVID-19 или подобни неочаквани събития, които биха оказали значително въздействие върху бизнеса. Всъщност 90% от ръководителите в нашето проучване смятат, че мениджмънтът може да се възползва, като вземе страница от наръчника на одитора при оценка на рисковете от такива събития. Например, придържането към стабилни принципи и практики за вътрешен контрол, използване на стабилни системи за контрол на качеството и утвърждаване
на култура на етика и почтеност могат да помогнат на организацията да остане устойчива по време на криза.

Бизнесите, които се стремят да разберат дългосрочното въздействие на кризата върху своите оперативни модели, е по-вероятно да намерят нови начини за бързо адаптиране към света след COVID-19. За да се ориентират в тази нововъзникваща среда, всички участници в екосистемата за финансово отчитане от компании и бордове до
регулатори, одитори и инвеститори ще трябва да продължат да участват в редовен и прозрачен ангажимент.

Разглеждане на проблеми, свързани с устойчивостта

Въпреки че пандемията разкри слабости в начина, по който функционират някои бизнеси, тя също така въвежда нова реалност на виртуалната работа. Зависимостта от цифровите технологии и инструментите за сътрудничество остави много ръководители
загрижени за дългосрочната ефикасност на техните бизнес стратегии преди COVID-19. На въпроса за устойчивостта на техните компании по време на пандемията, двете най-големи опасения за респондентите са жизнеспособността на техните бизнес модели (напр. въздействие върху инфраструктурата, логистиката, технологиите, текущите операции и излизането на пазарни стратегии) (57%) и въпроси на счетоводството и финансовата отчетност (54%).

Когато се разглеждат по географски признак, притесненията на респондентите се изместват донякъде. Бразилия, Франция, Индия и Америка са загрижени в най-висока степен за ефективността на бизнес моделите си. Европейските респонденти като цяло показват
по-голяма загриженост за здравето и благосъстоянието на своите служители (49%), а респондентите от Азиатско-тихоокеанския регион имат най-големи притеснения  за взаимоотношенията с клиентите си и бъдещото търсене (49%).

Пандемията повлия на индустриите по различни начини и резултатите отразяват тези различия в загрижеността на ръководителите по сектори.

Например, компаниите за потребителски продукти посочват финансовата устойчивост (капиталова стабилност и ликвидност) и ликвидността като своя основна грижа (64%), докато компаниите
от сектора на финансовите услуги са най-загрижени за бранда и репутацията на своя бизнес (55%).

Най-големите опасения са насочени към бизнес модела, счетоводна и финансова отчетност , финансовата устойчивост, връзките с клиентите и бъдещите търсения

Полезна ли Ви беше тази информация?