Прессъобщения

Deloitte CFO Survey 2015

България

Делойт за нагласите на финансовите директори – повишен, но предпазлив оптимизъм.

Четвъртото издание на доклада Deloitte CFO Survey за България отчита леко подобрени очаквания за ръста на икономиката и финансовите перспективи пред компаниите, но и продължаваща сдържаност в поемането на риск.

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ (2015, 20 март). Делойт публикува доклада от четвъртото за България и шесто за Централна Европа проучване сред финансовите директори за бизнес средата, перспективите пред компаниите и техните финансови приоритети.

Изследването отчита промяната в очакванията на директорите в компаниите в четири основни области: очакван растеж, поемане на риск, готовност за поемане и обслужване на задължения, наличност на човешки ресурси.

Предвижданията за растежа на българската икономика през 2015 г. слабо се изместват спрямо миналогодишното проучване на Делойт, като очакващите умерен ръст на БВП (1,5-3%) са с 12% повече (36% спрямо 24% в предходния доклад), а очакващите стагнация (0-1,5%) са намалели с 11%. Сходни на тези са и предвижданията по отношение на заетостта, като половината от отговорилите финансови директори нямат ясно определено очакване дали нивото на безработица ще се повиши или понижи в рамките на тази година., 28% смятат, че тя ще се увеличи слабо, а според 22% леко ще намалее.

Както и колегите им от Централна Европа, финансовите директори в България споделят повече увереност по отношение на перспективите пред техните компании, отколкото по отношение на макро-икономическия растеж. Делът на настроените умерено оптимистично е нараснал със 7% (42% от отговорилите спрямо 35% миналата година), а с 6% е намалял този на мениджърите, които очакват по-неблагоприятни финансови перспективи за бизнеса.

Подобно на предходните три изследвания на Делойт, ръстът от съществуващи и нови пазари остава приоритет за финансовите директори в България – 65% от тях ще бъдат фокусирани основно върху това през 2015 г. Спрямо миналата година, с 14% по-малко днес са компаниите, които биха се съсредоточили върху нови инвестиции (41%). Подобряването на ликвидността също изпада надолу в листата с приоритети в сравнение с миналогодишния доклад.

От Делойт отчитат очакване за повишаване на активността на пазара на сливания и придобивания. 64% от респондентите смятат, че ще има известно покачване на нивото на активност – това е с 18% повече от предходното проучване, а същевременно с 6% намалява процентът на финансовите мениджъри, които нямат изразено очакване по отношение на сделките.

Външната финансова и икономическа несигурност продължава да се възприема като висока и над нормалната (72 %). В унисон с това и сега, както и в предишните издания на Deloitte CFO Survey, те заявяват намерение за въздържание от поемане на повече риск (89%).

Увереността в способността на компаниите да обслужват задълженията си в срок в средносрочен план се запазва и дори нараства, като това мнение споделят 94% от мениджърите. Намерението за увеличаване на съотношението дълг към капитал в следващите 12 месеца остава на миналогодишното си ниво - 62% от финансовите мениджъри не планират промяна. Въпреки преобладаващото схващане, че кредитите са нормално и лесно достъпни (84%), сред респондентите няма консенсус по отношение на това дали заемите са привлекателни като източник на финансиране, или не – 28% смятат, че са атрактивен източник, 19% са на обратното мнение, а 53% заемат неутрална позиция.

Привличането на инвеститори продължава да губи от своята атрактивност – за 39% от директорите дяловите инвестиции не са привлекателен източник на финансиране (спрямо 32% миналата година), а 42% нямат отношение. „Предпазливостта по отношение на използването на външен ресурс предполага, че компаниите ще разчитат предимно на собствени средства вклчючително реинвестиране на бъдещи печалби в търсене на определения като приоритет ръст на продажбите“, коментира Тодор Тодоров, директор Финансово консултиране в Делойт България.

Данните от обобщения доклад за Централна Европа можете да разгледате тук.


Deloitte CFO Survey е централно-европейско проучване на Делойт, което се провежда регулярно и се интересува от това как финансовият мениджмънт вижда перспективите пред бизнеса в региона и какви приоритети си поставя в условията на променяща се вътрешна и външна икономическа и финансова среда. В настоящото изследване над 550 финансови директори от 14 държави в Централна Европа са дали своите краткосрочни и средносрочни прогнози и са посочили какви възможности търсят за компаниите си. Традиционно проучването – както в централно-европейската, така и в българската му част обхваща бизнеси от различни индустрии, и компании, които са ключови представители в секторите, в които оперират.
 

Четвърто издание на доклада за България
Полезна ли Ви беше тази информация?