Решения

Бизнес моделиране

Нашият опит в моделирането помага на клиентите ни да симулират бъдещи финансови сценарии и да намират отговори на ключови инвестиционни или стратегически въпроси като например:

  • Има ли дружеството възможност да постигне финансовите си цели за размер и растеж на приходите; да постигне желаните нива на капиталови разходи, оборотен капитал и ликвидност, както и на доходност на инвестирания капитал; и дали може да организира нужното си финансиране?
  • Има ли дружеството възможност да постигне целите си спрямо своите клиентите – да завземе желания дял от пазара в ключови сектори; да привлече нови клиенти или да задържи старите; да удовлетвори желанията на клиентите си; и да постигне печалба? 
  • Дали вътрешните процеси на дружеството спомагат за постигането на финансовите цели и целите спрямо клиента?
  • Как може дружеството да оптимизира или приоритизира инвестиционната си програма?
  • Дали инвестициите покриват минималните изисквания за възвръщаемост на капитала?

Имаме дълъг опит в предоставянето на специализирани услуги за бизнес моделиране в много трудни казуси и ситуации. Можем да съдействаме при изграждането на доверие и да направим възможно вземането на по-добри решения чрез специално адаптирани анализи и прогнозни модели.

Работим плътно с клиентите си, за да съдействаме при взимането на важни бизнес решения, включително такива свързани с финансиране и рефинансиране, намаляване на разходите, както решения по основни капиталови програми, транзакции и проекти за преструктуриране. В работата си винаги сме реалистично настроени, и често играем централна роля в по-големи колективи.

Ние си сътрудничим с клиентите си, за да разберем какви точно са нуждите и целите им. Нашите специалисти по моделиране и оценки използват доказано ефективни методи, за да осигурят резултати, които устояват на проверки и така осигуряват доверието в клиентите, независимо дали заинтересованите лица са финансисти или правителствени органи.

Ефикасни бизнес решения могат да бъдат взети само след като възможните алтернативи, и техните финансови последствия и рискове са изследвани и разбрани. Независимо дали става въпрос за транзакция, преструктуриране, или инвестиционен план, няколко фактора оказват важно влияние върху прогнозните разходи, очакваните парични потоци и крайната осъществимост на всяко стратегическо решение.