Акценти

Регулациите за банките в новата COVID-19 реалност

В динамично развиващата се криза с COVID-19, Базелският Комитет, Европейската Централна Банка (ЕЦБ) и Европейският Банков Орган (ЕБО) реагираха със серия от изявления и пояснения, като надграждаха своите указания в оперативен порядък.

Още на 12 март 2020 г. ЕЦБ излезе със становище, че следва да се предприемат поредица от стъпки, за да могат банките да продължават да изпълняват ролята си във финансирането
на реалната икономика, тъй като икономическите ефекти от коронавируса са очевидни и очакванията са да бъдат съществени за много сектори.

Регулаторните отговори за справяне с предизвикателствата на COVID-19 могат най-общо да се обобщят в четири направления:

  • Облекчение на капитала и ликвидността
  • Гъвкавост при пруденциалното третиране
  • Оперативни облекчения по отношение на надзора
  • Избягване на процикличност при МСФО 9

Вижте още в статията на Екатерина Христова - старши мениджър Банков и регулаторен риск, Делойт България. 

Полезна ли Ви беше тази информация?