Прессъобщения

Банките в ЦЕ по пътя на възстановяване

“Преглед на банковия сектор в Централна Европа”

„Двускоростният“ банков сектор на Централна Европа отговаря на икономическото възстановяване

„Нашето изследване показва, че шест години след финансовата криза най-накрая можем да твърдим, че перспективата за банковия сектор в Централна Европа е положителна за целия регион“, коментира Гжегож Чимоховски, Водещ Съдружник „Стратегическо консултиране“ в индустрията Финансови услуги за Централна Европа. Тези положителни резултати се отчитат, въпреки макроикономическите предизвикателства, като продължаващата неустойчивост на еврозоната и нестабилността в Украйна, които доведоха до преразглеждане на прогнозите в доклада за Централна Европа. Но все пак според старшия мениджър на Делойт - Индустрия Финансови Услуги – Марк Мак Раи, очакванията за този регион остават положителни .

Докладът акцентира върху различното състояние на северните и южните банки по отношение на редица фактори, като качество на активите и ръст, заеми и ръст на приходите, съотношението разходи/приходи и рентабилност. От тези показатели, авторите на доклада стигат до заключението, че най-значимите „двускоростни“ разлики между северните и южните банки са по отношение на качеството на активите и ръста на заемите. Това от своя страна оказва влияние върху нивата на рентабилност на банките и техните бъдещи стратегии. В северните държави, качеството на активите е много добро, с намаляващ коефициент на необслужвани кредити и по-ниски разходи, свързани с риска.

При банките от южните държави коефициентът на необслужвани кредити нараства. Но тези показатели, както и текущите високи разходи, свързани с риска се очаква скоро да отчетат намаляваща тенденция, която ще продължи и през 2015 и 2016. Междувременно ръстът в кредитирането отбелязва нарастващи темпове на север, Словакия се представя наистина добре, в Полша кредитирането се увеличава. Обемът на кредитите продължава да намалява на юг, Унгария и Румъния достигат най-ниско ниво на кредитиране, следвани от Словения и Хърватия през 2015. В България, с икономическото възстановяване, се очаква и постепенно възстановяване в кредитирането. Тези тенденции оказват положително въздействие върху рентабилността – наблюдават се стабилни перспективи на север и предстоящо подобрение на юг. След отчетения спад от 6.4% през 2012, възвръщаемостта на капитала ( ROE) за региона се очаква да нарасне от 3.9% през 2013 до 5% тази година и 8.1-8.7 % през 2015-16. В Доклада се заключава, че банките от северната и южната част на региона ще се нуждаят от различни стратегии, за да постигнат напредък. На север вниманието ще бъде насочено към ръста на клиентите, фокусът на големите банки ще бъде върху задържането им, докато по-малките играчи се насочват към привличане на клиенти. Северните банки също така се нуждаят от ефективни стратегии насочени към променящото се поведение на потребителите, от оптимизиране на микса от канали чрез нови технологии и анализ на данните. Кръстосаните продажби също ще бъдат приоритет в условията на банкова система с по-нисък марж. На юг, банките трябва да се фокусират върху управлението на необслужваните кредити с по-ефективни процедури по събиране.

Преструктурирането също ще има важна роля, като банките се опитват да компенсират слабият ръст на приходите с намаляване на разходите посредством оптимизирано разпределение, подобрение на процесите и излизане от т. нар. неосновни дейности. Консолидацията е следващият важен фактор, който засяга банките в региона. Очаква се консолидацията на банковия сектор да продължи и дори да се увеличи през 2015 и след това. Гжегож Чимоховски коментира: „Сливанията и придобиванията бяха до голяма степен фокусирани на север, Полша например, но сега фокусът се измества на юг чрез подобряване качеството на активите и възстановяване на рентабилността“. Това би могло да доведе до бъдещи подобрения при базираните в южната част на Централна Европа банки. „Нашето изследване показва, че размерът и критичната маса са много важни, за да се постигне рентабилност“ продължава той.

„Банките, които имат повече от 5% пазарен дял са по-рентабилни от тези, притежаващи пазарен дял под този процент. Ние смятаме, че глобалните банки със серизиозни позиции в Централна Европа ще бъдат по-отворени и подготвени за консолидация. Възможните сделки са по-видими на юг“. Копие от пълния доклад на Делойт „Преглед на банковия сектор в Централна Европа. Разделението север-юг по пътя на възстановяването“, ще намерите на www.deloitte.com/cebankingoutlook.

Все още ясно се откроява разликата в представянето на банковите сектори на северните и южните държави в региона на Централна Европа. И в двете зони се отчита подобрение, произтичащо от нарастващото доверие в бизнеса, като ръстът на БВП се увеличава (средно с 1.1 % за Централна Европа за 2013, нараствайки до 2.5 % за текущата година и до 3.0 % - 3.5% за 2015-16).

Това е ключов извод от последния доклад на Делойт “Преглед на банковия сектор в Централна Европа”, който анализира представянето и перспективите на 10-те топ банки във всяка от осемте държави от Централна Европа : Чехия, Хърватия, Полша и Словакия на север; и България, Унгария, Румъния и Словения на юг. 

Полезна ли Ви беше тази информация?