Акценти

Проучване на Надзора на банковия съюз за 2017

Мнението на индустрията

Годишното проучване на Делойт върху Надзора на банковия съюз изследва опита на банките с Единния надзорен механизъм (ЕНМ) по отношение на променящата се надзорна и регулаторна среда. Изводите дават възможност на банките да сравнят техните стратегии, за да отговорят на ЕНМ и да се запознаят с най-добрите практики. Също така да предоставят ясни перспективи за индустрията на регулаторните органи и на вземащите политически решения лица.

Влияние на Единния надзорен механизъм върху банките от Еврозоната
Второто издание на нашето проучване върху Надзора на банковия съюз изследва по-конкретно начина, по който се развиват взаимоотношенията, свързани с надзора; организационното въздействие върху банките; техническите въпроси относно надзорните дейности и регулации, които произтичат от Процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) и проверките на място.

Развити надзорни процеси
В проучването участваха 45 пряко наблюдавани банки, от малки до глобални, системно важни банки, разположени в 13 държави от Банковия съюз. Резултатите отчасти подчертават продължението на тенденциите, наблюдавани през предходната година - надзорните процеси са добре развити и банките са усъвършенствали своите ангажименти към изпълнението на стратегии за надзор. В същото време немалко остава да бъде свършено, заради нарастващата значимост за банките от надзорните действия, докато регулаторната рамка се стабилизира.

Основни акценти в контекста на проучването
Нашият доклад представя основните акценти на изследването и ги поставя в по-широк контекст - по-специално през погледа на надзорния подход, анализ на бизнес модела и приоритетите на надзора за следващата година - три основни теми, към които продължаваме да се връщаме в разговорите си с клиентите.

Запознайте се по-подробно със съдържанието на Проучването, както и с неговите резултати.

 

Проучването бе проведено от Центъра на Банковия съюз във Франкфурт (BUCF). Това е център на Делойт, който беше създаден, за да отговори на новите правила и конкретно да подпомогне компаниите на местно ниво да се справят с предизвикателствата и нуждите по най-ефикасен и ефективен начин. Центърът на Банковия съюз на Делойт обединява мултидисциплинарен екип от старши и опитни специалисти от практиките от цяла Европа в областта на финансови услуги. Центърът работи в тясно сътрудничество с екипа на Делойт, отговарящ за Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) със седалище в Брюксел и Центъра за регулаторна стратегия на Делойт ЕМЕА. Този център притежава сериозен ресурс от информация и знание, предназначен е да помогне на финансовите институции да управляват сложността и сближаването на постоянно увеличаващите се нови регламенти.

Полезна ли Ви беше тази информация?