Решения

Базел II

Базел II представлява най-фундаменталната промяна, виждана в регулиране капитала в сферата на финансовите услуги през последните години и е бизнес въпрос от високо равнище, който има дълбоко стратегическо влияние по отношение на:

 • Пазарната структура
 • Разработката на продукти
 • Подбора на клиенти
 • Ценообразуването

Съсредоточаването върху промените, необходими за оптимизиране на бизнес въздействието на Базел II, може да превърне Базел II в конкурентно предимство, вместо в регулаторна тежест.

Своевременни ползи от интегрирания подход

Сред успешните организации най-вероятно ще бъдат някои или всички, които:

 • инвестират разумно в управлението на риска;
 • банки с големи портфейли в банкирането на дребно, особено обезпечени;
 • големи заемодатели със сложни операции на финансовите пазари ;
 • банки, способни да микросегментират пазарите и да набелязват капиталово-ефективни възможности за отпускане на кредити;
 • банки с корпоративни кредити от висок клас;
 • институции с висока ефективност на обезпеченията;
 • институции, способни да демонстрират, че се справят добре с управлението на оперативния риск;
 • По-разумните банки ще са се справили и с преминаването от МСС (Международни счетоводни стандарти) към МСФО (Международни стандарти за финансова отчетност) и ще продължат да работят в посока за преобразуване на функциите си в сферата на финансите и управлението на риска, като част от прилагането на Базел II.

Ако не предприемат коригиращи действия сред неуспелите може би ще са организациите с всички или някои от следните проблеми:

 • малък портфейл в банкирането на дребно;
 • значителна специализация при отпускане на заеми;
 • холдинги с големи инвестиции в капитал или по-малки банки със сравнително несъвършенни системи за управление на риска;
 • недостатъчен опит в оперативния риск – тези, които секюритизират трябва да действат внимателно.
Водещи пазарни консултанти

Делойт е водещ консултант по Базел II. Базел II е многостранно предизвикателство, което изисква мултидисциплинарно решение. Ние сме единственият консултант, способен да осигури необходимата задълбоченост на услугата. В допълнение, богатият опит, натрупан от нашия екип, в комбинация с разработените от нас софтуер и приложения, ще ви позволят да съкратите с месеци графиците за внедряване и така да изпреварите конкуренцията.