Акценти

Мярката 60/40 за запазване на заетостта на работници и служители с нов дизайн за периода 1 юли – 30 септември 2020 г.

Извънреден правен бюлен | 13 юли 2020 г.

На 7 юли 2020 г. в Държавен вестник беше обнародвано Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка*(„Постановлението“), което урежда ревизиран вариант на Мярката 60/40 и следва да бъде прилагано за периода 1 юли – 30 септември 2020 г. 

По своето същество схемата се запазва същата, като основно се разширява обхватът на секторите и се променя периодът и базовият месец за определяне на размера на компенсацията. 

Кой и как може да се възползва от мярката? 

От компенсации за запазване на заетостта след периода на извънредното положение и обявената извънредна епидемична обстановка, съгласно Постановлението, могат да се възползват работодатели за:

 • работници и служители, чиято работата е била преустановена през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда;
 • работници и служители, които през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
 • работници и служители, които през периода на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда;
 • работници и служители, чиято заетост е запазена след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 юни 2020 г.;
 • работници и служители, извън посочените по-горе, в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Подобно на първоначалната редакция на Мярката 60/40 компенсация не се изплаща за:

 • работниците и служителите, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13 март 2020 г., с изключение на работниците и служителите, осигурени в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“; 
 • работниците и служителите, които през периода на изплащане на средствата използват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • работниците и служителите, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет със средства от ЕСИФ или други публични средства и общият размер на средствата надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
 • работниците и служителите, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на Закона за публичните финанси.

От приложното поле на Постановлението са изключени и секторите Селско стопанство; Финансови и застрахователни дейности; Държавно управление; Образование (с изключение дейностите в частен сектор); Хуманно здравеопазване и социална работа (с изключение дейностите в частен сектор); Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, и Дейности на екстериториални организации и служби.

Условията за кандидатстване се запазват. Кандидатстващите за средства не трябва да са обявени в несъстоятелност или да се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация; следва да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината преди 1 януари 2020 г.; следва да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация през периода на получаване на средствата, и др. Запазва се и критерият за деклариране намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства. 

Ново в настоящата редакция е, че за изплащане на средства могат да кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури – звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия и др., които отговарят на критериите и са декларирали намаляване на приходите от съответната упражнявана от тях дейност.

Размер на подкрепата за работодателите 

Средствата за запазване на заетостта, съгласно Постановлението, са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за май 2020 г. Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или държавния бюджет, като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства може да достигне до 80 на сто от осигурителния доход за май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Компенсациите ще бъдат изплащани за целия период или за част от периода от 1 юли до 30 септември 2020 г.

Заявленията за изплащане на средствата отново ще се подават в дирекция „Бюро по труда“, която обслужва територията по месторабота. Към заявлението следва да бъдат приложени документите, необходими за определяне на размера на средствата.

*Постановление № 151 за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. в сила от 1 юли 2020 г.

Екипът на "Делойт Лигъл" остава на Ваше разположение за допълнителна информация и въпроси:

 • Адв. Ренета Петкова – Съдружник, Банково и финансово право, email: rpetkova@deloittece.com 
 • Адв. Георги Симеонов – Директор "Данъчна практика", email: gsimeonov@deloittece.com 
 • Адв. Звезделина Филова – Старши мениджър, Трудови и търговски спорове, email: zfilova@deloittece.com 
 • Адв. Миглена Мичева – Мениджър, Трудово право, email: mmicheva@deloittece.com 
 • Адв. Калоян Йорданов – Мениджър, Търговско и дружествено право, email: kyordanov@deloittece.com 
 • Адв. Аделина Миткова – Мениджър, Банково и финансово право, email: amitkova@deloittece.com 
 • Адв. Павлин Стоянов – Мениджър, Енергетика и ресурси, email: pstoyanoff@deloittece.com 
Полезна ли Ви беше тази информация?