Акценти

Извънредното положение се удължава до 13 май

Извънреден бюлетин (13 април 2020)

На 9 април 2020 г. в Държавен вестник, брой 34, беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. („Закона за изменение и допълнение“).

Част от приетите промени касаят следното:

 • Мярката „60/40“ е изменена. По време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, но за срок не по-дълъг от три месеца, на лицата, които отговарят на условията, установени с Постановление на Министерски съвет № 55 от 30 март 2020г., Националният осигурителен институт ще превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица; 
 • До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции, включително в случаите когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.
 • До отмяната на извънредното положение съответния държавен орган, предоставил под наем или за ползване имот – държавна собственост или общинска собственост, може да приеме решение, съответно да издаде заповед за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или да освободи изцяло или частично от наемно плащане  физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение;
 • Законът за изменение и допълнение предвижда  възможност по време на извънредното положение държавни и местни органи, комисии и др. да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено.
 • До отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, могат да бъдат провеждани от разстояние като бъде осигурено пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса или съответно производството. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията следва да уведоми страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние. 
 • Към Закона за изменение и допълнение се създава Приложение, съставляващо списък с всички дела, по които не се прилага спирането на срокове по време на извънредното положение. Приложението включва редица  граждански и търговски производства, административни производства и наказателни производства, както и обезпечителни производства. Спрените преди промените срокове по тези производства продължават да текат 7 дни след обнародването на Закона за изменение и допълнение в Държавен вестник; 
 • Няма да се удължават сроковете по производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата по Закона за горите, производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията; 
 • Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, което е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.“
 • Спират да текат някои срокове по Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“). До отмяна на  извънредно положение сроковете  за приемане вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, създаване на специализирани служби по смисъла на ЗМИП и уведомяване на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност”  ЗМИП в определените със Закона за изменение и допълнение хипотези спират да текат; 
 • Намален е размерът на някои глоби, свързани с неспазване на противоепидемичните мерки.

Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник, с изключение на разпоредбите, касаещи неприложимостта на удължаването на сроковете спрямо определени, производства, които влизат в сила в 7-дневен срок от обнародването.

Екипът на "Делойт Лигъл" остава на Ваше разположение за информация и въпроси. Спешни контакти на Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“:

 • Адв. Ренета Петкова – съдружник, Банково и финансово право, email: rpetkova@deloittece.com
 • Адв. Георги Симеонов – директор "Данъчна практика", email: gsimeonov@deloittece.com 
 • Адв. Звезделина Филова – старши мениджър, Трудови и търговски спорове, email: zfilova@deloittece.com 
 • Адв. Миглена Мичева – мениджър, Трудово право, email: mmicheva@deloittece.com 
 • Адв. Калоян Йорданов – мениджър, Търговско и дружествено право, email: kyordanov@deloittece.com
 • Адв. Аделина Миткова – мениджър, Банково и финансово право, email: amitkova@deloittece.com
 • Адв. Павлин Стоянов – мениджър, Енергетика и ресурси, email: pstoyanoff@deloittece.com 
Полезна ли Ви беше тази информация?