Акценти

Обнародвани промени в Постановление № 55 за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите по време на извънредното положение 

Извънреден бюлетин (22 април 2020 г.)

На 21 април 2020 г. в Държавен вестник беше обнародвано Постановление № 71 от 16 април 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение („Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 55“).  

Законът за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на въведеното извънредно положение наложи и изменение в първоначалния текст на Постановление № 55 на Министерския съвет от 30 март 2020 г.

С Постановлението за изменение и допълнение на ПМС № 55 се регламентират следните важни промени и уточнения:

 • Размерът на компенсациите ще бъде 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски от работодателя за всеки работник или служител, за когото е приложен режимът за преустановяване на работа или е установено непълно работно време.
 • Уточнява се, че за работодатели, чиито работници или служители ползват неплатен отпуск, компенсация не се изплаща.
 • Изяснява се първоначално възникналият въпрос по отношение на дължимото възнаграждение при въведен режим на непълно работно време в предприятието или част от него. Създадена е нова разпоредба, която регламентира, че работодател, получил компенсация при установен режим на работа при непълно работно време, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците или служителите, за които е приложен съответният режим, определено като за работа при пълно работно време, както и следва да внесе дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
 • Прецизира се текстът за плащанията като се уточнява, че НОИ изплаща компенсациите на работодателите ежемесечно.

Постановлението за изменение и допълнение на ПМС № 55 влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Разпоредбите му ще се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането му в сила. 

Екипът на "Делойт Лигъл" остава на Ваше разположение за информация и въпроси. Спешни контакти на Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“:

 • Адв. Ренета Петкова – съдружник, Банково и финансово право, rpetkova@deloittece.com
 • Адв. Георги Симеонов – директор, Данъчна практика, gsimeonov@deloittece.com
 • Адв. Звезделина Филова – старши мениджър, Трудови и търговски спорове, zfilova@deloittece.com
 • Адв. Миглена Мичева – мениджър, Трудово право, mmicheva@deloittece.com 
 • Адв. Калоян Йорданов – мениджър, Търговско и дружествено право, kyordanov@deloittece.com
 • Адв. Аделина Миткова – мениджър, Банково и финансово право, amitkova@deloittece.com
 • Адв. Павлин Стоянов – мениджър, Енергетика и ресурси, pstoyanoff@deloittece.com
Полезна ли Ви беше тази информация?