Новини

Европейската комисия подготвя създаване на нов европейски механизъм за финансиране на проекти за възобновяема енергия

На 3 юни изтича срокът за постъпване на предложения в откритото от ЕК общественото обсъждане на Регламент относно механизма на ЕС за финансиране на възобновяема енергия („Регламента“).  

Механизмът за финансиране ще предостави възможност на държавите-членки да увеличат дела на енергията от възобновяеми източници както в електроенергийния сектор, така и в секторите за отопление, охлаждане и транспорт. Основната цел на този механизъм е да се даде възможност на държавите-членки да работят заедно в тясно сътрудничество за постигане своите индивидуални и колективни цели за възобновяема енергия. Той ще способства разходоефективното построяване на възобновяеми енергийни източници в области на ЕС, които имат по-благоприятно географско разположение и природни ресурси. Механизмът ще има отражение върху европейската амбиция на Зелената сделка за постигане въглероден неутралитет на ЕС до 2050 г. Предвижда се да бъде въведен до началото на 2021 г., съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

Действията по механизма могат да бъдат финансирани както от доброволни плащания на държавите членки, така и от фондове на ЕС и вноски от частния сектор.

Този нов механизъм за финансиране отваря възможност държавите-членки да се възползват колективно от проекти за възобновяеми енергийни източници, финансирани чрез търгове в целия ЕС.

Според представения проект на Регламента, новият механизъм ще позволи на държави-членки, които не могат да постигнат своите заложени цели за дял на възобновяема енергия, да финансират чрез доброволни финансови вноски по-разходоефективни проекти на територията на други страни от ЕС, като ги отчитат към своите показатели.От друга страна държавите-членки, на чиято територия се изпълняват тези ВЕИ проекти, ще могат да получават допълнителни местни инвестиции за ВЕИ и съответно - да се възползват от стимули по отношение на местната заетост, по-ниските емисии на парникови газове, подобреното качество на въздуха, модернизацията на енергийната система и намаляване зависимостта от внос на енергия. Няма да има пряка връзка или договаряне между държавите членки, Комисията ще ръководи процеса.

За да се осигурят стимули за всички страни, проектът на Регламента предвижда статистическите ползи от изпълнението да бъдат разделяни между държавите, съобразно тяхното участие.

За повече информация и въпроси, свържете се с:
Адв. Павлин Стоянов
Мениджър | Енергетика и технологии
Делойт Лигъл
бул. Ал. Стамболийски 103, кула София (мол София)
Teл: +359 (2) 802 33 88 | Mоб. тел: +359 (88) 77 23 987
pstoyanoff@deloittece.com   

Виктория Димитрова
Адвокат 
Делойт Лигъл
бул. Ал. Стамболийски 103, кула София (мол София)
Тел: +359 (2) 80 23 326 | Моб. тел: +359 (88) 28 01 453
vdimitrova@deloittece.com

Полезна ли Ви беше тази информация?