Акценти

Измененията в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и новите възможности за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за времето на извънредното положение в България

В чл. 21 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение са предвидени промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Най-общо, промените имат за цел да облекчат възможностите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от управляващите органи (“УО“) на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИФ“) в страната, правейки ги по-гъвкави предвид извънредните обстоятелства. 

Разширяват се компетенциите на УО при разпореждането със средства от ЕСИФ. За периода на извънредното положение, те ще могат:

1) едностранно да изменят договори за безвъзмездна финансова помощ, съобразно необходимостта от мерки при криза, включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна финансова помощ;

2) да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения;

3) да увеличават общия ресурс по операциите над одобрените от комитета за наблюдение по схемите, по които са допустими мерки;

4) да намаляват сроковете при процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - дори и когато тези срокове са определени в нормативен акт;

5) да не спазват предвидения в Закона за държавните помощи ред за съгласуване с министъра на финансите на насоките и/или другите документи, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, като същевременно на бенефициентите (при процедури чрез директно предоставяне) е отнета възможността да искат разяснения или правят предложения и възражения в тази връзка.   

Така до отмяна на извънредното положение в страната, безвъзмездна финансова помощ може да се предоставя директно на кандидат, одобрен от комитета за наблюдение на съответната програма, чрез приемане на неприсъствено решение по мотивирано предложение на ръководителя на УО на програмата. Следва обаче комитетът за наблюдение на съответната програма да вземе решение, с което да включи в индикативната годишна работна програма процедури, свързани с извънредното положение, както и да одобри критериите, използвани за подбор на операции, необходими, за да се осигури животът или здравето на гражданите и да се защитят особено важни държавни или обществени интереси - включително такива, свързани с отбраната и сигурността. В такъв случай безвъзмездната финансова помощ може да се предоставя директно на кандидат, който в определен от ръководителя на УО срок отговори на одобрените критерии. 

Все още няма индикация за това дали и по кои програми УО са започнали разработването на процедури и критерии за подбор, свързани с извънредното положение. 

Бенефициентите и другите участници във вече стартирали производства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да имат предвид обаче, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение не се предвижда спиране на сроковете за изпълнение на указания, дадени им от УО на ЕСИФ или други административни органи във връзка с производствата.

Същевременно, що се отнася до обжалването на наложени финансови корекции, за срока на времетраене на извънредното положение спират да текат сроковете за обжалване на решенията за определяне на финансови корекции по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, подобно на всички останали процесуални срокове.  

Полезна ли Ви беше тази информация?