Акценти

Предстоящи промени в Кодекса на труда

На 19 юни 2020 г. Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Предвижданите изменения, които от няколко години насам са първите по-съществени за основния нормативен акт, уреждащ трудовоправните отношения, са в няколко направления, вкючително:

  • По-големи санкции за работодателите при недеклариран труд;
  • По-нисък праг по отношение на изискуемия трудов стаж за ползване на платен годишен отпуск;
  • Транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ, L 173/16 от 9 юли 2018 г.);
  • Усъвършенстване на социалния диалог чрез двустранно сътрудничество и на колективното договаряне;
  • Допълнения в уредбата на някои от специалните видове трудови договори;
  • и др.
Полезна ли Ви беше тази информация?