Акценти

Правен бюлетин | Брой 107

3 - 20 декември 2022

Новият брой на Правния бюлетин на Делойт Лигъл за периода
3 - 20 декември 2022 г. е вече тук. 

Темите в броя:

Акцент

 • Съхранението на енергия – нова уредба в Закона за енергетиката и перспективи за развитието на проекти в България

Обнародвани нормативни актове

 • Нови правила в Закона за корпоративното подоходно облагане относно солидарна вноска от печалбите на компаниите в сектора на изкопаемите горива

Проекти на нормативни актове

 • Законопроект за изменение на Кодекса на труда, съгласно който трудовата книжка става електронна
 • Промени в Търговския закон относно дружество с променлив капитал
 • Законопроектите, уреждащи защита на лица, подаващи сигнали за нарушения, са отхвърлени от НС
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари
 • Регламент, облекчаващ инсталирането на ВЕИ мощности

Практика

 • Решение на ВАС за отмяна на голяма част от Наредба №2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
 • Европейският банков орган публикува окончателните си насоки относно използването на решения за дистанционно приемане на клиентиЕКЗД прие решения относно Facebook, Instagram и WhatsApp на основание GDPR
 • Европейската комисия започва процес за приемане на решение за адекватно ниво на защита при обмен на лични данни между ЕС и САЩ
 • Решение на Съда на ЕС относно упражняването на „правото да бъдеш забравен” от интернет търсачките

Други обнародвани нормативни актове
Календар (предстоящи събития)

Вижте още в новия брой на правния бюлетин на Делойт Лигъл.

Полезна ли Ви беше тази информация?