Правен бюлетин | Брой 109

7 февруари - 3 март 2023 г.

Новият брой на Правния бюлетин на Делойт Лигъл е вече тук.

Темите в броя:

Приети нормативни актове

 • Промени в Кодекса на труда относно минималната работна заплата
 • Промени в Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация
 • Промени в Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Проекти на нормативни актове

 • Обществени консултации по проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, уреждащ пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър
 • Европейската комисия публикува първия технически инструментариум за прототипи на Европейския портфейл за цифрова самоличност

Практика

 • Решение на АССГ относно изтичането на лични данни от системата на НАП през 2019 г.
 • Решение на ВКС относно нищожността на договор за цесия между адвокат и клиент за вземане, което е предмет на висящ процес, по който адвокатът осъществява процесуално представителство на цедента
 • Решение на Конституционния съд относно подведомствеността на спорове за законността на актовете и действията на административните органи
 • Решение на ВКС относно действието на особен залог и подновяване на вписването му
 • Съдът на ЕС с ново решение относно предсрочното погасяване на ипотечни кредити
 • Нови насоки на Европейския комитет по защита на данните

Други обнародвани нормативни актове

Полезна ли Ви беше тази информация?