Акценти

Мерките след отмяна на извънредното положение, предложени в законопроект за изменение на Закона за здравето

Извънреден бюлетин (6 май 2020 г.)

На пресконференция в началото на седмицата беше съобщено, че не се предвижда удължаване на извънредното положение в страната след 13 май 2020 г. В тази връзка последващото прилагане и действие на противоепидемични мерки и мерките в подкрепа на гражданите и бизнеса следва да бъде уредено със съответните законодателни механизми. 

На 4 май, вторник, Министерски съвет внесе за разглеждане в Народното събрание законопроект за изменение на Закона за здравето. До края на седмицата се предвижда първата редакция на предложените текстове да бъде гласувана в пленарна зала на първо четене.  

С внесения законопроект се предлага министърът на здравеопазването, по предложение на главния държавен здравен инспектор според степента на опасност от разпространение на заразна болест, със заповед да обявява извънредна епидемична обстановка или временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион за защита на живота и здравето на гражданите.

С предходните и заключителните разпореди на предложения акт се предлагат изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., сред които:

 • Промяна на наименованието на закона съответно в "Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците";
 • Два месеца след отмяната на извънредното положение да не бъдат налагани запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения;
 • След отмяната на извънредното положение да отпадне въведеното ограничение за нотариалните производства до неотложни такива;
 • До два месеца след отмяната на извънредното положение да се запази предоставената възможност държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. Същото удължаване да се приложи и за откритите съдебни заседания, вкл. заседанията на Комисията за защита на конкуренцията. Предлага се заседанията да продължат да могат да се провеждат от разстояние до два месеца след отмяната на извънредното положение, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството;
 • До два месеца след отмяна на извънредното положение да се продължи срокът за приемане на решение или издаване на заповед за намаляване или освобождаване от наемни вноски за ползване на недвижим имот общинска или държавна собственост, от съответния държавен орган, предоставил под наем или ползване имота;
 • Да остане облекченият режим на закупуване и възлагане на дейности, свързани с хигиенни материали, медицински изделия, лични предпазни средства и други. Освобождаването на тези дейности, както и свързаните с тях услуги по транспортиране се освобождава от прилагането на разпоредбите на Закона за обществените поръчки в срок до два месеца след отмяна на извънредното положение;
 • Допълнителни два месеца да остане в сила разрешението управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да могат да изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ, да отпускат средства при опростени правила, както и да прехвърлят суми от една оперативна програма към друга. Предоставя се възможност с мотивирано решение ръководителят на управляващия орган може да прекрати процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици.
 • Удължава се на два месеца след отмяна на извънредното положение срокът, в който туроператор трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, което е било отменено поради обявеното извънредно положение.
 • Срокът на мярката 60/40, въведена със Закона за мерките и действията по време на обявеното извънредно положение, се фиксира от датата на въвеждане на извънредното положение до 30 юни 2020 г. От финансовата подкрепа на мярката ще продължат да могат да се възползват работодателите, които отговарят на процедурните изисквания, въведени с Постановление № 55 на Министерски Съвет от 30 март 2020 г.
 • В продължение на допълнителни два месеца след отмяна на извънредното положение работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване ще могат едностранно да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си. В този удължен срок работодателите ще могат да предоставят и до ½ от платения годишен отпуск без съгласие на служителите. 

С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат изменения в редица закони, като от ключово значение са тези в Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване, а именно:

 • Предлага се при обявяване на извънредна епидемична обстановка със заповед на Министъра на здравеопазването, работодателите да имат същите права и задължения като тези произтичащи от разпоредбите, действащи към момента при обявено извънредно положение, напр. едностранно право на въвеждане на надомна работа и работа от разстояние, на преустановяване на работата в цялото предприятие или част от него, едностранно въвеждане от работодателя на непълно работно време, задължение за изплащане на пълното трудово възнаграждение на работниците и служителите при преустановяване на работа по време на обявена извънредна епидемична обстановка, и др.
 • Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., да се зачита за трудов стаж.
 • За осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване през 2020 г. да се зачита времето, в което работникът или служителят е бил в неплатен отпуск до 60 работни дни.
 • Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии по Кодекса за социалното осигуряване, подадени от осигурените лица и пенсионерите до два месеца след отмяната на извънредното положение в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се смятат за подадени в срок.

Предлага се още изцяло нов текст, съгласно който концедентът на морски плаж или министърът на туризма може да намали, освободи изцяло или да отложи плащането до 31 декември 2020 г. на размера на концесионно или наемно възнаграждение, дължимо за 2020 г. по действащи договори за концесия или наем на морски плаж или по договори, влизащи влязат в сила през 2020 г.

Екипът на "Делойт Лигъл" остава на Ваше разположение за информация и въпроси. Спешни контакти на Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“:

 • Адв. Ренета Петкова – съдружник, Банково и финансово право, rpetkova@deloittece.com
 • Адв. Георги Симеонов – директор, Данъчна практика, gsimeonov@deloittece.com
 • Адв. Звезделина Филова – старши мениджър, Трудови и търговски спорове, zfilova@deloittece.com
 • Адв. Миглена Мичева – мениджър, Трудово право, mmicheva@deloittece.com
 • Адв. Калоян Йорданов – мениджър, Търговско и дружествено право, kyordanov@deloittece.com
 • Адв. Аделина Миткова – мениджър, Банково и финансово право, amitkova@deloittece.com
 • Адв. Павлин Стоянов – мениджър, Енергетика и ресурси, pstoyanoff@deloittece.com
Полезна ли Ви беше тази информация?