Акценти

Правен бюлетин

Брой 72

Акценти в броя:

Обнародвани нормативни актове

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор 
  • Постановление № 357 от 31 декември 2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари 
  • Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Законопроекти

  • Законопроект за защита на търговската тайна
  • Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Акцент на броя

  • Относно задължението за обявяване на действителните собственици и за някои други задължения съгласно новия Закон за мерките срещу изпирането на пари

 

Полезна ли Ви беше тази информация?