Акценти

Правен бюлетин

Брой 85

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове

  • Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са на търговско дружество с повече от 50% държавно участие в капитала
  • Закон за публичните предприятия
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Законопроекти

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Новости в европейското право 

  • Директива за прозрачни и предвидими условия на труд в ЕС
  • Нов европейски орган по труда започва дейност през октомври 2019 г. 

Съдебна практикa

  • Решение на ВКС относно противоречието с добрите нрави на договорна клауза между банка и кредитополучател
  • Решение на Съда на ЕС относно инсталирането на "бисквитки"

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?