Акценти

Правен бюлетин

Брой 89

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове

 • Закон за марките и географските означения
 •  Закон за изменение и допълнение на Закона зa корпоративното подоходно облагане, въвеждащ промени и в Закона за счетоводството

Законопроекти

 • Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Новости в европейското право

 •  Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета за изменение
  на Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки

Съдебна практика

 • Тълкувателно решение № 1/2019 от 02.12.2019 г.
  на ВКС относно задължението на работодателя да предаде незабавно на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото
  правоотношение

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?