Акценти

Правен бюлетин

Брой 102

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове

 • Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
 • Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство
 • Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
 • Закон за индустриалните паркове
 • Постановление № 93 от 18 март 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с  решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Проекти на нормативни актове

 • Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Съдебна практика

 • Тълкувателно решение по дело № 2/2019 от 26.03.2021 г. на ОСГТК на ВКС относно правото на цесионера на Павлов иск за увреждаща го сделка отпреди цесията

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?