Акценти

Нови изисквания за фирми, търгуващи с нефт

Нов закон, регламентиращ търговията с нефт и продукти от нефтен произход в България, влезе в сила на 28 януари 2019 г. и въведе изисквания за административна регистрация на всеки икономически оператор, който извършва някоя от следните дейности в страната:

• Търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;
• Търговия на дребно с нефт и нефтени горива чрез бензиностанции;
• Пълнене на нефтени горива в собствени резервоари;
• Съхранение на нефт и нефтени горива извън данъчни складове;
• Транспортиране на нефт и продукти от нефтен произход;
• Зареждане на бутилки с LPG извън данъчни складове;
• Дистрибуция на бутилки с LPG;
• Временно съхранение и/или зареждане на резервоари от земеделски стопани на собствени продукти от нефтен произход за лично ползване.

Законът поставя определени изисквания за финансов и технически капацитет, както и за предоставяне на обезпечение, за да може икономическите оператори да бъдат регистрирани за конкретната дейност, която извършват.

Досега прилагането на закона беше отложено до издаването на наредба за прилагането му относно процедурата по регистрация и администриране. Такава наредба беше приета на 23 юли 2019 г.

Съгласно нея всички, действащи към момента икономически оператори, трябва да извършат задължителна регистрация и да докажат, че отговарят на новите законови изисквания до 26 октомври 2019 г. Новите участници на пазара трябва да се регистрират преди да започнат да извършват съответните дейности в страната.

Необходима е отделна регистрация за всяка дейност, която операторът извършва. След регистрация (за една или много дейности), се издава удостоверение (отделно за всяка дейност) от Министъра на икономиката. Ако настъпят промени в регистрираните данни, съответната администрация трябва да бъде уведомена в рамките на 7 дни от появата им.

Санкцията, предвидена при извършване на дейност без регистрация или при нарушаване на общите или специалните условия на закона, е между 25,000 и 250,000 лв. В случай на повторно нарушение санкцията ще бъде между 50,000 и 500,000 лв. В случай на нарушение законният представител на юридическото лице или едноличния търговец може да подлежи на санкция между 1000 и 10,000 лв.

За повече информация: 

Павлин Стоянов
Mениджър | Енергетика и технологии
Делойт Лигъл
бул. Ал. Стамболийски 103, кула София (мол София)
Teл: +359 (2) 802 33 88 | Mоб тел: +359 (88) 77 23 987
pstoyanoff@deloittece.com | www.deloitte.bg

Кристина Стеркова
Старши консултант | Данъци

Делойт България
бул. Ал. Стамболийски 103, кула София (мол София)
Тел: +359 (2)80 23 242 | Моб. тел.: +359 (882) 270 885
ksterkova@deloittece.com | www.deloitte.bg

 

 

 

 

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега 

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?