Услуги

Търговско право

С поглед към утрешния ден

Компаниите са изправени пред все по-голям брой бизнес предизвикателства в световен мащаб, включително по-строги законови предписания и прилагането им от страна на органите на власт в страните, в които те оперират. Като опитни консултанти с практическа насоченост Deloitte Legal може да помогне на клиентите да посрещнат тези предизвикателства и да разработят търговско-правни решения. Deloitte Legal инвестира време, за да разбере нуждите и оперативните потребности на клиентите си. Ние предлагаме широк кръг от търговско-правни услуги по отношение на бизнеса в множество юрисдикции. Нашият опит и глобален обхват ни позволяват да предоставяме на компаниите, изправени пред сложни правни разпоредби и предизвикателства, професионални услуги и разрешения с индивидуален подход.

Преструктуриране на бизнес-функции и аутсорсинг

Днешната глобализирана икономика открива нови възможности за компаниите, които търсят съкращаване на разходите посредством прогресивни споразумения за изнасяне на част от дейностите си. Централизирането на бизнес функции, при което се използват възможностите за икономии от мащаба, офшоринг или аутсорсинг на работа на доставчици при по-ниски разходи или съвместно изпълнение, са общоприети практики. Deloitte Legal подпомага компаниите като предлага консултиране относно всякакъв вид от гореспоменатите договорености, покрива технологичната инфраструктурата и поддръжката, бизнес процеса на аутсорсинг, производството и телекомуникациите.

Нашият подход се фокусира на първо място върху търговските цели на бизнеса. Ние помагаме на компаниите да установят гъвкави работни отношения, с ефективни договори, необходими за да бъдат конкурентоспособни на съвременния пазар. Ние можем да подкрепим бизнеса на всеки етап от жизнения цикъл, включително:

  • Преговори за сключване на нови договори
  • Преоценка и предоговаряне на настоящите договорености за аутсорсинг
  • Разрешаване на спорове
  • Разработване на стратегия за водене на преговори и съдебни спорове
  • Медиация, арбитраж и съдебни производства

Недвижими имоти, включително придобиване, разпореждане и управление на портфейли

Пазарът на недвижими имоти на глобално ниво продължава да бъде засегнат от световната финансова криза и от бавно възстановяване. Утежняващо влияние оказва и бързо променящата се правна среда. За успешно управление предприятията се нуждаят от опитен правен консултант, който има познания върху изграждането на бизнес концепции и може да предложи практически и разумни съвети за постигане на желаните търговски цели.

Deloitte Legal съветва клиентите си относно правните последици от дейността на предприятията в сектора на недвижимите имоти, включително придобиване, правен преглед (due diligence) на недвижими имоти, водене на процеса по преговори и сключване на договори и други свързани с тях търговски дела. Ние също така предоставяме правна помощ по отношение на встъпване на пазара и стартиране на дейността на търговски центрове, офис сгради и т.н.

Deloitte Legal подхожда към стратегическите бизнес цели от различни перспективи и предоставя практически насоки от всички гледни точки.

Права върху интелектуалната собственост, включително регистриране, опазване и защита

Глобализацията, непрекъснато променящата се нормативна уредба и технологичните постижения допринасят за увеличаване сложността на бизнес операциите. В резултат на това, правните рискове, както и рисковете във връзка със спазването на законодателните изисквания в областта на правата на интелектуалната собственост (ИС) трябва да бъдат по-надлежно управлявани от всякога.

Deloitte Legal подпомага компаниите по отношение на всички въпроси, свързани с ИС, по-специално относно регистрация на търговски марки, изготвяне на лицензионни договори и представителство пред компетентните органи. Освен това, Делойт предлага услуги по защита срещу нарушаване на търговски марки и други права на ИС - пред съда или чрез алтернативни методи за решаване на спорове.

Deloitte Legal съчетава широки и задълбочени познания и опит по отношение на местното законодателство с глобален обхват, както и възможност да предоставя правни консултации на компаниите пред различни юрисдикции.

Нелоялна конкуренция и анти-тръст

Deloitte Legal представлява както компаниите, така и висшия мениджмънт, които са субекти на разследване от страна на национални и международни органи като Европейския съюз и други ръководни органи, компетентни относно търговските ограничения, нелоялната конкуренция и забранените споразумения.

Deloitte Legal консултира и насочва клиентите си по отношение на прагматични стратегии за управление на риска, политики за съответствие с изискванията на законодателството, кризисно управление и рискове от възникване на съдебни спорове.

DГлобалният обхват и международния опит на Deloitte Legal е от изключителна полза при консултации на компании относно международни търговски въпроси, за проблеми, свързани с картели и разследвания, провеждани от държавни органи.

Процесуално представителство във всички области на търговското право, включително престъпления по служба

Компаниите могат да се окажат въвлечени в съдебни спорове пред чуждестранен съд или международен търговски арбитраж. Deloitte Legal предлага правна помощ на компании, нуждаещи се от процесуално представителство в най-различни случаи, включително и пред чуждестранни юрисдикции.

Практиките на Deloitte Legal в сферата на процесуалното представителство включват специалисти по бизнес казуси в сферата на търговското право, отговорността, както и специалисти в области като наказателното право.

Deloitte Legal е уникален. Нашият подход съчетава задълбочен правен анализ и опитни бизнес консултанти. Ние притежаваме необходимата квалификация, за да подпомогнем бизнеса на нашите клиенти, като предлагаме трансгранично процесуално представителство, опирайки се на глобалното ни присъствие, богат опит в работата с органите на държавната власт и задълбочено разбиране на културните и процедурни различия, които биха могли да създадат усложнения по пътя към разрешаване на проблемите.

Несъстоятелност, неплатежоспособност и корпоративно преструктуриране

Световната финансова криза доведе много компании до състояние на нестабилност. Когато компаниите се борят с трудни решения, Deloitte Legal може да окаже съдействие, предлагайки възможности за подпомагане на оздравяването, като например преструктуриране извън производството по несъстоятелност, структурирана продажба или консултиране в хода на производството по несъстоятелност. Ние работим както с компании, изпаднали в затруднение, така и с потенциални купувачи, акционери и лица с ръководни функции (управители, изпълнителни директори), кредитори и синдици.

Практиките по несъстоятелност на Deloitte Legal се изградени на базата на многогодишен опит в работата с трети лица като банкери, адвокати, съдилища по несъстоятелност, кредитни застрахователи и държавни органи. Deloitte Legal работи заедно с колеги специалисти в сферата на финансовото, данъчното или трудовото право от цял свят, за да осигури на клиентите си насоки и консултация на базата на множество гледни точки.

Съблюдаване на регулаторни и други законодателни изисквания

Компаниите днес трябва да спазват заплашително множество от национални и международни законови и подзаконови правни норми и имат нужда да осигурят съблюдаването им по отношение на действащите бизнес процеси, както и да предотвратят възникване на регулаторни спорове. Deloitte Legal предлага на своите клиенти консултиране и насоки относно техните регулаторни и други законови задължения, приложими към съответната индустрия и предприятие, включително:

  • Търговски конвенции
  • Фискална и финансова нормативна уредба, вкл. валутен режим
  • Ограничения относно правото на интелектуална собственост
  • Разпоредби относно опазване на околната среда
  • Защита на личните данни

Deloitte Legal отделя достатъчно време, необходимо за да разбере конкретните нужди и оперативни специфики на отделните компании. Ние предлагаме широка гама от търговски бизнес решения и поглед на глобално ниво. Нашият опит ни дава възможност да предоставим практични правни съвети на клиенти, изправени пред сложни правни разпоредби и произтичащи от това предизвикателства.

"Deloitte Legal" means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firm affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services.