Corporate and mergers and acquisitions solutions

Услуги

Корпоративно право, сливания и придобивания

С поглед към утрешния ден

Deloitte Legal предоставя пълна гама от правни услуги в областта на корпоративното право - от комплексни правни решения и консултации относно съществени събития от корпоративния живот на компаниите (преструктурирания, сливания и придобивания) до по-общи административни услуги. Ние предлагаме правни съвети както на местни, така и на международни компании и групи.

Корпоративно право

Управлението на бизнеса днес е сложен процес. Ръководните лица имат нужда от насоки относно широк спектър от дейности, включително нормативни изисквания за започване на бизнес, извършване на търговска дейност, както и по отношение на възможности за разрастване на бизнеса, прекратяване и ликвидиране, както и общи въпроси, възникващи в хода на ежедневните оперативни дейности. Услугите на Deloitte Legal включват правни съвети относно:

 • Учредяване и прекратяване на юридически лица
 • Изготвяне и консултиране относно вътрешно-корпоративната документация и процеси
 • Ръководни и управителни органи
 • Конфликти между съдружниците
 • Регулативна отчетност.

Правните консултанти на Deloitte Legal работят заедно с опитни бизнес специалисти от следните отдели на Делойт - данъчен, консултиране на управлението, счетоводен и финансово консултиране, за да предоставят на клиентите си комплексни насоки въз основа на конкретните уникални обстоятелства. Ние имаме богат опит в широк спектър от индустрии, сектори и юрисдикции.

Съблюдаване на законодателните изисквания в областта на корпоративното право

В среда на нарастваща прозрачност на информацията, неспазване на изискванията и правилата за корпоративно управление може да има пряко и съществено отражение от правна гледна точка, както и с оглед на репутацията на компаниите. Това важи с особено голяма сила за публични, финансови и други дружества под регулаторен режим, при които неспазването на тези изисквания може да има дългосрочно негативно отражение върху успеха на дейността на съответно предприятие. Deloitte Legal се фокусира върху рисковете и нуждите на всеки клиент относно:

 • Консултация относно избор на подходяща правно-организационна форма, структура на управление и правна уредба
 • Предотвратяване на ситуации, водещи до отговорността на управителните органи
 • Кодекси за поведение и добри практики
 • Система за мониторинг и вътрешни правила (комитети/комисии, отчетност на задължения)
 • Основни изисквания за отчитане в сектора
 • Политики за възнаграждение на членовете на управителните органи

Професионалистите на Deloitte Legal работят в тясно сътрудничество с колегите си от цял свят, за да помогнат на компаниите да управляват рисковете и да бъдат винаги в съответствие с нормативните изисквания за корпоративна отчетност и други произтичащи задължения. Консултантите на Deloitte Legal имат здрави основи в бизнес общността, която обслужват, което е изключително ценно при възникване на трансгранични усложнения. 

Преобразуване на търговски дружества

В един все по-конкурентен пазар, успехът изисква ефективна корпоративна структура, целяща да минимизира разходите и да оптимизира приходите. Deloitte Legal консултира относно дизайна и избора на подходяща корпоративна структура за съответния бизнес, и подпомага изпълнението на различни действия по корпоративно преструктуриране, включително:

 • Промяна на корпоративната форма
 • Национални и трансгранични сливания
 • Отделяния
 • Непарични вноски
 • Прехвърляне на права и задължения на местно и международно ниво
 • Замяна на дълг срещу капитал.

Юристите на Deloitte Legal работят сред опитни бизнес професионалисти в данъчните, счетоводните и финансово-консултантските практики на Делойт, за да предоставят на клиента цялостни бизнес насоки, базирани на конкретните обстоятелства.

Национални и трансгранични сливания

Успешните сливания се основават на дълбоки познания за динамиката на индустрията, природата на сливащите се юридически лица и добре обмислени планове за интеграция. В днешния свят на глобализация, много сделки се случват на наднационално ниво и изискват координация в множество юрисдикции. Необходима е ясна визия за конкретните законови изисквания и търговски рискове в съответните държави. Deloitte Legal консултира компаниите при:

 • Определяне на подходяща структура за сделката
 • Избор на юрисдикция
 • Разпознаване на правните проблеми, които могат да възникнат като резултат от сливането
 • Преглед на договори, които могат да бъдат засегнати от сливането
 • Изготвяне на документация за оформяне и изпълнението на сделката

Deloitte Legal работи отблизо със своите колеги, специализирани в други бизнес практики като данъчни, консултантски, счетоводни и услуги по финансово консултиране в различни юрисдикции, за да посрещне и се справи с усложненията, които могат да възникнат вследствие на сделките. Ние сме отлично квалифицирани, за да подпомогнем националните и трансгранични сливания в различни индустрии.

Споразумения между акционери/съдружници

За да функционира бизнесът в една компания ефективно и с желания резултат, избягвайки ситуации на безизходица в рамките на корпоративната структура, отношенията между акционерите трябва да бъдат управлявани внимателно и проактивно. Договорите между акционери, уреждащи основните права, задължения и взаимодействия между тях, са важни инструменти за предотвратяване и справяне с потенциални конфликтни ситуации, които могат да възникнат.

Deloitte Legal подпомага компаниите в договарянето и сключването на договори между акционери, свързани с:

 • Уредбата и структурата на ръководните и управителни органи
 • Решения, които се вземат с квалифицирано мнозинство
 • Специални условия за ограничаване прехвърлянето на акции
 • Условия и ред за изплащане на дивиденти

Deloitte Legal притежава опит и познания по природата на взаимоотношенията между акционери/съдружници в различни видове юридически лица. Освен това, ние притежаваме познания за съответната индустрия, които ни позволяват да подпомагаме компаниите да разберат и разрешат съответните специфични проблеми на сектора. Тези качества ни позволяват да адаптираме подхода си според нуждите на отделните организации.

Семейни протоколи

Разпространението на конфликти в рамките на семейно притежавани компании има за резултат различни гражданско-правни и корпоративни проблеми, засягащи частния бизнес. Deloitte Legal предлага услуги в тази сфера, включително при:

 • Преговори и имплементация на семейни протоколи
 • Работни и други договори за услуги според случая за членове на семейството
 • Дивиденти и други компенсаторни формули и политики
 • Режими на прехвърляне на дялове

Юристите на Deloitte Legal работят с колегите си от Делойт в други области на бизнеса като данъчни, консултантски, счетоводни и финансово-консултантски услуги, за да предоставят добре оформени насоки спрямо бизнес предизвикателствата. Ние приспособяваме подхода си към индустрията и фактологията при отделните семейства и техния бизнес.

Придобивания, прехвърляния и смесени дружества (joint-ventures)

В днешната глобална бизнес среда, стратегии за експанзия, обединения и прехвърляния често водят до различни правни, данъчни, регулаторни и други проблеми, които могат да се отразят на цялостния успех или да доведат до неуспех на дадена сделка. Deloitte Legal съветва съответния бизнес по време на всеки един етап от сделката – от договарянето до изпълнението й. Ние даваме съвети относно подходящото структуриране и изготвяме съответните споразумения и съпътстващи документи.

Deloitte Legal има богат опит в трансграничните сделки в най-различни индустрии. Юристите на Deloitte Legal работят отблизо със своите колеги от Делойт по света, които имат силни позиции в бизнес общността, в която работят. Това е важно предимство ако и когато възникнат усложнения на трансгранично ниво.

Собствен и привлечен капитал

В днешната глобална бизнес среда, процесите на разрастване, обединения и прехвърляния водят до различни правни, данъчни, регулаторни и други проблеми, които биха могли да доведат до успех или неуспех на дадена инвестиция.

Deloitte Legal предлага своите съвети във всички етапи на сделките със собствен или привлечен капитал, от правен преглед/анализ на обекта до определянето на най-подходящата структура и изготвяне на документите, които да отразят търговските цели на бизнеса и да осъществят сделката, както и съвети относно стратегиите за преговори.

Клиентите ни получават предимство от големия опит на Deloitte Legal в корпоративното право и въпросите по сливания и придобивания, нашите познания за пазарите и индустриите в сферата на частния и рисковия капитал, и близкото ни сътрудничество с колегите ни от други отдели в рамките на глобалната организация на Делойт.

Действия по интеграция или прекратяване на компании след сливания и придобивания

Откриването на правилния кандидат за сливане и договарянето на сделка са само първите стъпки по пътя на извличане на стойността от сделката. След приключване на транзакцията е особено важно ефективното интегриране на съответния бизнес или структура на юридическото лице, за да се осъществи целта на сливането. Deloitte Legal помага на компаниите да рационализират и опростят корпоративните структури и вътрешните процедури на интегрираните дружества. Ние имаме дълбоки познания и опит в най-разнообразни индустрии и сектори. Нашите юристи работят отблизо с други професионалисти от Делойт от областта на данъчни, консултантски и финансово-консултантски услуги, за да подпомогнат съответния бизнес при обмислянето на различни перспективи и влияния, преди да се вземат стратегически решения.

„Deloitte Legal“ означава правните практики на дружествата – членове на Делойт Туш Томацу Лимитид или асоциираните правни фирми, които предоставят правни услуги.