Услуги

Трудово право и социално осигуряване

С поглед към утрешния ден

Бурните икономически времена изискват компаниите да бъдат подвижни и гъвкави в наемането на екипите си, за да бъдат конкурентоспособни. Сложните политики, честите законодателни промени и глобални операции правят управлението на трудово-правните отношения и съблюдаването на трудовото законодателство предизвикателство за бизнеса. Deloitte Legal предоставя на бизнес правни съвети, когато е нужно да се взимат информирани решения, да се спазват множество регулаторни и процедурни изисквания и да се минимизират рисковете за компаниите в резултат на трудово-правни конфликти (включително процесуално представителство, ако е необходимо).

Индивидуално трудово правоотношение

Компаниите търсят насоки по най-различни въпроси, свързани с политики за управление на персонала, процедури и протоколи, за да подпомогнат гладкото протичане на бизнеса. Тази задача е все по-сложна в днешната глобализирана среда, в която служителите могат да бъдат разположени по целия свят. Бизнесът трябва да съблюдава различните законови и регулаторни изисквания, културни норми и очаквания. Deloitte Legal подпомага компаниите в следните области:

 • Трудови договори и оферти за наемане
 • Изпълнение на трудовия договор, включително дисциплинарни наказания, отстраняване и изменение на трудовия договор, прехвърляния
 • Прекратявания на трудови договори
 • Дискриминация на служителите и случаи на тормоз
 • Вътрешни процедурни правила и кодекси за поведение

Deloitte Legal помага на компаниите да управляват ефективно рисковете, свързани с трудовото право, както и да налагат проактивно и да спазват подходящи политики за човешките ресурси. Нашите консултанти по трудово право имат богат опит както на местно ниво, така и по целия свят. Делойт изпъква със своя глобален обхват. Правните консултанти на Deloitte Legal работят в екип с бизнес професионалисти - консултанти в областта на данъците и човешките ресурси, за да предложат на клиентите си цялостни насоки и съвети.

Взаимоотношения с представители на работниците или служителите

Редовен и открит диалог с представителните организации е важен, за да се осигури гладко протичане на бизнеса. Когато организациите трябва да направят промени, засягащи текущите работни условия и индивидуалното или колективно положение на служителите на компанията, са важни точни познания по правата и задълженията както на организацията, така и на служителите й. Deloitte Legal работи с бизнеса по въпроси, свързани със:

 • Представителство на работниците или служителите – сформиране на представително тяло на работниците и служителите, колективни преговори, управление на представителите на работниците и служителите и професионални съюзи, разбиране на правата и задълженията
 • Колективни трудови договори - преговори и сключване
 • Стратегически промени, засягащи служителите - насоки и съвети относно как съответният бизнес може да направи стратегическа промяна на национално и международно ниво
 • Въпросите по здравословни и безопасни условия на труд

Deloitte Legal помага на компаниите да разберат задълженията си в различните държави, в които работят, и проактивно да управляват отношенията с представителните организации.

Трудовоправни въпроси, свързани с преструктуриране

Корпоративни преструктурирания като сливания, прехвърляне на предприятия и съкращения, могат да създадат значителни предизвикателства в сферата на човешките ресурси. Сложността им, включително хармонизацията на социални политики, се увеличава значително, когато преструктурирането включва поделения или юридически лица, разположени в множество страни, или когато се случва в рамките на регулирана индустрия

Deloitte Legal работи със съответния бизнес през всички етапи на сделката от оказване на помощ при вземане на стратегически решения до съставяне на необходимата документация. Ние можем да участваме в преговори с трудовите власти и да се занимаваме с колективни искове в различни юрисдикции. Deloitte Legal подпомага бизнеса със:

 • Комуникация, свързана с консултации с предтавители на работниците или служителите; преговори със синдикалните организации и трудови администрации; изготвяне на цялата задължителна или необходима документация
 • Правен анализ (due diligence) при продажба или придобиване; преглед на съответствието със законодателството
 • Масови уволнения или програми за съкращения, включително планове за защита на трудовото правоотношение, имплементация на процеса по уволнения, информиране и консултации с представители на служителите, и комуникация с трудовите власти

Юристите на Deloitte Legal работят с други професионалисти на Делойт в областта на данъци, консултантски услуги, счетоводство, одит и финансово консултиране, за да предоставят на компаниите цялостен съвет , базиран на индивидуалните бизнес нужди според конкретните обстоятелства. Екипите на Deloitte Legal имат богат опит в работата на наднационално ниво.

Вътрешно и международно осигурително право

Повишаването на нивата на националните дългове, заедно с изобилието на законодателни разпоредби и съдебни решения, провокират промени в социално-осигурителното законодателство и програмни изисквания. Допълнителна роля оказва и фактът, че социалното осигуряване може да бъде въпрос и от личен и емоционален характер за служителите, които са загрижени за тяхното здравноосигурително покритие и дългосрочно благосъстояние след пенсиониране. Бизнесът е изправен пред предизвикателството на все по-сложни регулации, които биха могли да имат сериозно финансово отражение.

Deloitte Legal подпомага компаниите със:

 • Услуги по съответствие с международното социално осигуряване
 • Съвети относно приложимото законодателство
 • Преговори с осигурителните власти
 • Спорове, свързани със социално-осигурителни вноски
 • Приложение на социално-осигурителни споразумения
 • Съвети относно правните аспекти на здравното осигуряване

Освен на местно ниво, Делойт подпомага бизнеса с международни, трансгранични проблеми в областта на социалното осигуряване, които възникват в резултат на глобални операции.

Пенсии и социални придобивки

Привличането и задържането на най-способните кадри е приоритет за повечето компании. Освен конкурентни заплати, успешните бизнес организации увеличават трудовите възнаграждения на служителите с пакети от придобивки, които включват едно или повече от следните: пенсии, планове с опции за акционерно участие, пакети за здравно осигуряване и други. През последните двадесет години уредбата на пенсиите и другите придобивки се увеличи значително и стана по-техническа в природата си. Deloitte Legal подпомага бизнес организациите при:

 • Трудови възнаграждения - структуриране и разработване на схемите за възнаграждения
 • Пенсии - въвеждане, опериране, сливане, преструктуриране и прекратяване на програми
 • Социални придобивки – разработване на пакети, включително и относно здравно осигуряване, майчинство, дългосрочни грижи
 • Участие на служителите при разпределение на печалбата – разработване и администриране на програми
 • Спестовни планове за служителите – структуриране и разработване на програми
 • Проблеми, възникващи при сливане, придобиване или преструктуриране на юридически лица

Deloitte Legal подпомага бизнеса със стратегически разработки на програми и с насоки относно задължителните процедури, както и с изготвяне на правна документация. Ние работим с компаниите, за да им помогнем да привлекат и задържат най-талантливите кадри чрез добре управлявани и ефективни програми за пенсии и социални придобивки.

Свободно движение и имиграция

За компании с глобални операции свободното движение на служителите често е ключов компонент от техните стратегически планове. Бизнесът трябва да организира и координира международния обмен на служители, включително материални нужди, трудови възнаграждения и правни въпроси, експедитивно и с минимални разходи. Deloitte Legal подпомага бизнеса във:

 • Разработване на политики за международна мобилност
 • Изготвяне на международни споразумения за работа и писма за назначения
 • Съвети относно социално осигуряване
 • Структуриране на трудови възнаграждения на чужденци
 • Проблеми, свързани с репатриране и прекратяване на назначения
 • Имиграционно право :
  • Преместване на служители
  • Наемане на чуждестранни служители, включително помощ при получаването на визи, разрешителни за работа, за влизане в страната, изисквания за жителство и гражданство
  • Представителство пред местните имиграционни власти

Юристите на Deloitte Legal работят отблизо със своите колеги специалисти в данъчното консултиране и човешкия капитал, за да предоставят на бизнес организациите напътствията, от които се нуждаят, за да осъществят информирани бизнес решения. В днешното глобално и мобилно пространство, Делойт се откроява със своите способности и световен обхват.

Имущества и тръстове

Планирането на бъдещето е нещо, което всички успели организации и лица правят. Deloitte Legal работи със:

 • Собственици на частни компании
 • Заможни лица и фамилии
 • Корпорации, търсещи установяване или развитие на техните филантропни и обществени дейности

Deloitte Legal предлага на клиентите съвети по планирането, установяването и промяната на условията на тръстовете, при разпределения и финансови дарения на физически лица, нестопански, благотворителни и други филантропни организации. Ние съветваме благотворителните организации за техните харти и ги напътстваме при възникване на въпроси по различните видове субсидии.

Делойт формира сборни екипи от юристи и бизнес консултанти, специализирани в планиране на фондации, тръстове, услуги на частни компании и данъци, според конкретните нужди и цели на отделните лица или компании.

(Headline) Estates and trusts 

 

Planning for the future is something all successful organizations and individuals do.  Deloitte Legal works with:

•Owners of private companies

•Wealthy individuals and families

•Corporations looking to establish or grow their philanthropic activities and legacy

  

Deloitte Legal assists clients with planning advice, establishing or changing the terms of a trust, making distributions, and making substantial financial gifts to individuals, nonprofits, charities or other philanthropic organizations.  We advise charities on their charters and guide them when questions arise about various types of grants.

 

Together Deloitte and Deloitte Legal bring mixed teams of lawyers and business professionals specializing in estate planning, commercial trusts, personal trusts, private company services and tax, according to the specific needs and objectives of the individual or company.

 

(In small print at end of copy on page) Deloitte Legal means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services.

(Headline) Estates and trusts 

 

Planning for the future is something all successful organizations and individuals do.  Deloitte Legal works with:

•Owners of private companies

•Wealthy individuals and families

•Corporations looking to establish or grow their philanthropic activities and legacy

  

Deloitte Legal assists clients with planning advice, establishing or changing the terms of a trust, making distributions, and making substantial financial gifts to individuals, nonprofits, charities or other philanthropic organizations.  We advise charities on their charters and guide them when questions arise about various types of grants.

 

Together Deloitte and Deloitte Legal bring mixed teams of lawyers and business professionals specializing in estate planning, commercial trusts, personal trusts, private company services and tax, according to the specific needs and objectives of the individual or company.

 

(In small print at end of copy on page) Deloitte Legal means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services.

Съответствие със законодателството

Съблюдаването на непрекъснато променящите се законодателни изисквания може да бъде истинско предизвикателство, особено за чужди инвеститори. Deloitte Legal предлага помощ при спазване изискванията на законодателството в следните области:

 • По-добро разбиране на изисквания за съответствие като цяло и за конкретния бизнес;
 • Изготвяне и подаване от името на клиента на годишни или според случая (ad hoc) декларации, както и спазването на други формалности;
 • Здравословни и безопасни условия на труд

 

Делойт помага при изготвянето на вътрешна документация за спазването на законовите изисквания, включително за здравословни и безопасни условия на труд на работното място; подпомага клиентите по време на административни проверки и одити.

Ние можем да помогнем при изготвянето на образци за заповеди за командировки, графици на годишни отпуски, книги за отчитане на извънреден труд, трудови злополуки и много други. Ние можем да окажем помощ при формиране на групи/комитети за здравословни и безопасни условия на труд при работодателя. Заедно със специалистите по изнесени счетоводни услуги ние способстваме за гладкия процес по обработка на заплатите.

„Deloitte Legal“ означава правните практики на дружествата – членове на Делойт Туш Томацу Лимитид или асоциираните правни фирми, които предоставят правни услуги.