Услуги

Данъчни спорове

С поглед към утрешния ден

Проактивният поглед на Deloitte Legal може да спомогне за предоставянето на основа, на която да се гради и да се прилагат занапред стратегии за разрешаване на данъчни спорове.

Мултинационалните организации продължават да влагат време и средства за разрешаване на данъчни противоречия и спорове, както в местната им, така и в чуждите юрисдикции. Данъчните власти си споделят информация относно компаниите и се фокусират все повече върху причините за неуспехи при прилагане на данъчно облагане и успешна аргументация, а не само върху чисто техническа основателност или анализи.

Deloitte Legal предлага както на местни, така и на международни компании съдействие при спорове.

Юристите от Deloitte Legal обичайно работят близо с други данъчни професионалисти от Делойт. Именно тази комбинация на правни, бизнес и данъчни познания позволява на Делойт да предоставя на бизнеса цялостен поглед, позволявайки на компаниите да вземат информирани бизнес решения във всеки етап от цикъла по решаване на данъчни спорове. Проактивният поглед на Deloitte Legal може да спомогне за предоставянето на основа, на която да се гради и да се прилагат занапред стратегии за разрешаване на данъчни спорове.

В практиките на Делойт за разрешаване на данъчни противоречия и спорове работят бивши данъчни служители и специалисти по разрешаване на спорове чрез алтернативни средства в много юрисдикции. Делойт разполага със собствен софтуер, т.нар. „Мениджър Данъчни спорове“, който подпомага международните компании да контролират и управляват данъчните спорове последователно и в множество юрисдикции. Този инструмент ускорява и рационализира събирането и обработването на данните и информацията, нужни за вземането на информирани бизнес решения.

Стратегии и консултиране при данъчни ревизии

За компании, които проактивно търсят начин за структуриране на техните системи и процеси така, че да се минимизира рискът от данъчни спорове, Deloitte Legal притежава богат опит в различни юрисдикции. Със задълбочено познание на вътрешните процеси и процедури на регулатори и власти, юристите на Deloitte Legal и специалистите по данъчни спорове са вещи в предоставянето на информирана и практическа перспектива относно данъчните и законови изисквания.

Делойт подпомага ефективността на бизнеса в подготовката и управлението при данъчни ревизии и проверки. Нашите услуги включват съдействие на компаниите при преглед на споразумения за данъчно третиране преди подаване на данъчна декларация, оповестяване на информация за сделки, процедури по запазване на информация и документи. Ние разработваме или усъвършенстваме програми, подпомагащи вътрешния контрол и предоставяме обучения на служители на бизнес организациите. Делойт има солидна репутация в прогресивния си поглед в ключови тенденции в данъчните политики и данъчните ревизионни процедури.

Цялостно управление на данъчните спорове

Бизнесът се сблъсква с все повече на брой данъчни и регулаторни изисквания, въведени от държавите, в които оперира. Данъчните власти стават все по-задълбочени в начина, по който се отнасят към високо-профилирани, високорискови области и подобряват трансграничното сътрудничество с други органи, включително координиране на съвместни данъчни ревизии. Практики за данъчни спорове на Делойт по света включват юристи и данъчни специалисти, които предлагат стратегически съвети и тактическа подкрепа на бизнеса във всички аспекти на данъчните спорове.

Ние се фокусираме върху това да помогнем на компаниите да адресират индивидуалните си нужди по време на данъчна ревизия в различни юрисдикции, по ефективен начин и с малко разходи. Нашият подход към управлението на данъчната ревизия помага на бизнеса да увеличи достъпа си до важна информация, да изпълни бързо исканията за предоставяне на информация и по отношение на предложени данъчни корекции, да използва вътрешните данъчни отдели и местни контролни ресурси по-ефикасно, и да постигне по-голяма съгласуваност в информацията, предоставяна на данъчните органи.

Разрешаване на спорове

Когато възникнат противоречия или спорове, професионалистите на Делойт оказват помощ при:

  • Обжалвания и други правни възражения
  • Развиване на техническа аргументация и подготвяне на мнения и становища
  • Оповестяване на информация
  • Представителство и процесуално представителство
  • Медиация след обжалване
  • Арбитраж

Позовавайки се на опит в преговорите в други индустрии и юрисдикции, ние можем да помогнем на компаниите за по-успешни преговори с данъчните органи и за управляване на риска от налагане на наказания. Екипите на Делойт, специализирани в разрешаването на спорове, включват адвокати, счетоводители, одитори, икономисти, бивши държавни служители, и специалисти в индустрията. Посредством задълбочено разбиране на специфичните предизвикателства пред всяка компания и привличане на компетентни специалисти, ние предоставяме правилните ресурси за конкретния проблем.

„Deloitte Legal“ означава правните практики на дружествата – членове на Делойт Туш Томацу Лимитид или асоциираните правни фирми, които предоставят правни услуги.Поради различни регулаторни и нормативни ограничения, не всички дружества-членове предоставят юридически услуги. Делойт Такс обхваща практиките на дружествата-членове на Делойт Туш Томацу Лимитид и свързаните с тях дружества. За описание на Делойт и Делойт Туш Томацу Лимитид, вижте по-долу.