За нас

Недвижими имоти - Нашите услуги

Професионални експерти със специализирани знания в областта на недвижимата собственост

Пазарът на недвижима собственост днес е един трудно предсказуем пазар. Кога - и къде – една проницателна компания прави скока във водите на търговската недвижимост? Въпросите за момента и местоположението често са толкова важни, колкото и размерът на капитала, набелязан за инвестицията.

Одит на недвижими имоти (НИ) и услуги по управление на риска

Нашата цел е да бъдем възприемани като “Одиторска фирма с високо качество”. Въпреки че предлагаме широк спектър от услуги и продукти, одита остава основна дейност на нашата фирма и ние ще продължаваме да инвестираме в нашата одиторска методология. Разполагаме с експертни познания в широк обхват от услуги, специално разработени за индустрията за недвижими имоти:

 • Задължителен одит
 • Международни стандарти за финансова отчетност
 • Вътрешни одиторски услуги (напр. аутсорсинг)
 • Технологична проверка
 • Проверка на трета страна (лицензи, франчайзи и дистрибутори)
 • Счетоводство за търговски промоции
 • Корпоративна отговорност, консултации и проверки
 • Консултиране по превалутиране в евро
 • Управление на пазарния риск
 • Управление на парични средства
 • Разпределение на покупната цена

НИ - финансово консултиране

 • Стратегическо финансиране
 • Стратегически анализи
 • Финансово преструктуриране
 • Консултации по капиталови пазари
 • Анекси след сделка
 • Публично-частно партньорство
 • Стратегии за излизане от пазара
 • Ликвидация на компании
Финанси
 • Заемно финансиране и набиране на капитал
 • Услуги за първоначално пускане на акции на борсата
 • Услуги по разпределение на покупната цена
Разработка на транзакцията и поддръжка
 • Изготвяне на финансови анализи
 • Консултиране по споразумения за покупка на акции
 • Ценови механизми 
 • Услуги за оценка и моделиране
 • Бизнес оценки
 • Бизнес планове

НИ - управленско консултиране

Стратегии и оперирации
 • Преосмисляне и преобразуване на организационните процеси
 • Подпомагане на клиентите да разбират ползите от инициативите и управление успешното изпълнение на същите
 • Включва проучване на корпоративната стратегия, включително общ, конкурентен и пазарен анализ
 • Услуги за Главни финансови директори
 • Оптимизация на портфейл от активи
Човешки капитал
 • Създаване на ефективни организационни структури
 • Управление на човешкото измерение на бизнес преобразуванията, включително приложение на системи
Фирмени приложения
 • Приложение и приспособяване на фирмени пакетни решения, такива като JDEdwards, Oracle, Peoplesoft и SAP
Технологии
 • Разработка на информационно-технологични (IT) решения за помощ при решаването на бизнес предизвикателства посредством внедряването на технологии

НИ - данъчни услуги

Консултантски услуги, съсредоточени върху придобиването на недвижими имоти

Данъчно планиране в случай на инвестиции в недвижими имоти.

 • Данъчни аспекти на финансирането със собствен или заемен капитал
 • Данъчно ефективно финансиране с цел снижаване до минимум на лихвените начисления, които да се капитализират.
 • Създаване на данъчно-интелигентна структура на собствеността
 • Оптимизация на печалбите, включително стратегии за репатриране
 • Последващо преструктуриране
 • Максимално оползотворяване на загубите от корпоративен данък върху доходите
Данъчна оптимизация в случай на транзакции (покупко-продажби)
 • Сделки активи/акции с местни и чуждестранни лица.
 • Третиране на разходи, свързани с придобиването на инфраструктура
Консултации при сливания и придобивания

Нашите услуги засягат правилното данъчно третиране на инфраструктура, изградена от предприемача, оптимизация на разходите, извършени за различни строежи, които да бъдат предадени на общинските власти, както често е предвидено в одобрението на местните власти

Стратегии за ДДС оптимизация по време и след възстановяване
Консултантски услуги, съсредоточени върху владеенето на недвижими имоти
 • Данъчна оптимизация на портфейли от недвижими имоти, напр. ние можем да помогнем по въпроси, свързани с класификацията на недвижими имоти за данъчни цели, изчисляване на начисления по данъчна амортизация, технически подобрения на недвижими имоти, инфраструктура, улеснения и други услуги, свързани с тази област
 • Проверка на договори
 • Лизинг на недвижими имоти, напр. данъчните последствия от сключването на лизингови и други договори; въпроси, свързани с обзавеждането, направено в наетия недвижим имот от наемателите; ДДС и корпоративни данъчни последствия от прекратяването на договорите за лизинг
 • Преглед на текущата ценова политика за прехвърляне и очертаване на основните рискови области, ако има такива, с оглед на цялостното данъчно положение на групата и на дългосрочната бизнес стратегия
 • Данъчна методологична помощ за между-групови компании, анализ на данъчното третиране на парични потоци между такива фирми и решаване на рисковани данъчни проблеми
 • Въпроси на данъчното облагане на недвижими имоти
  Консултантски услуги, съсредоточени върху продажбата/прехвърлянето на недвижими имоти
 • Данъчна оптимизация в случай на транзакции (продажба/прехвърляне), например сделки активи/акции с местни и чуждестранни лица
 • Елиминиране на евентуални рискове и отрицателно въздействие на процеса на транзакция
 • Оптимизация и данъчно структуриране на процеса на продажба/прехвърляне с оглед на финансирането и други аспекти
 • Последствия за ДДС и данък върху прехвърляне на недвижим имот

 

 

Полезна ли Ви беше тази информация?