Услуги

Недвижими имоти

Обслужвани сектори

Собственици и инвеститори

Предвид икономическата несигурност, колебанията на фондовите борси, корпоративните скандали и геополитическите заплахи, недвижимата собственост с превърна в “убежище” за инвеститорите.

Професионалистите в областта на недвижимата собственост участват в първични публични предлагания на ценни книжа, сложни данъчни структури, алтернативи за финансиране, схеми за съвместни строителни предприятия, създаване на ограничени съдружия, алтернативи за хеджинг на лихвени равнища, придобивания и продажби на фирми, оценки на имущество и въпроси на местното данъчно облагане.

Строителни компании

По отношение на брутните продажби секторът на жилищното предприемачество и строителството е най-големият сектор на индустрията за недвижима собственост. Поради типичната организационна и финансова структура на една строителна фирма, финансовото състояние и оперативните резултати на предприемача може да се променят драстично за относително кратко време.

Специалистите, обслужващи жилищното строителство, трябва да имат предвид важността на националните стопански промени, включително демографията, финансирането, лихвените проценти, потребителското доверие и търсенето на жилища.

Те имат също така опит във всички аспекти на жилищата за хора с ниски доходи, жилищата на достъпни цени, луксозните квартали и многофамилни къщи, а също и по въпроси, включващи промените в данъчното законодателство, околната среда и регулаторния климат.

Консултации за наематели

След Човешките ресурси (HR) недвижимата собственост е сред най-значителните оперативни разходи за повечето компании. В много случаи корпоративната недвижима собственост (КНС) представлява повече от една трета от оперативните разходи. Подобно на HR, КНС е дискретна функция в рамките на повечето корпорации, все по-често смятана за присъща и стратегически важна за устойчивия растеж. Когато е планирана и координирана с дейностите по HR и IT като част от инфраструктурата на корпорацията, недвижимата собственост може да прибави значителни конкурентни предимства на дадена фирма.

Делойт може да помогне със стратегии за управление на съоръжения, както и с подбор и прилагане на системи. В период на икономически спад много компании може да се окажат със значителна задлъжнялост и недостиг на паричен ресурс. Те се стремят да укрепят финансите си и да изчистят недвижимите активи от балансите си, да снижат разходите, да намалят задълженията си и да освободят капитали и ресурси.

Делойт може да помогне на клиентите си да намерят “точния размер” за активите и дейностите си или чрез:

  • Частичното или цялостно възлагане на външен изпълнител за неосновните си дейности, такива като недвижимата собственост
  • Рекапитализацията на наличните портфейли; или
  • Продажба на излишната собственост.

Те предлагат отдаване на подизпълнител на бизнес процеси, прегрупиране на портфейли и решения за управление на разходите за заетост на активите.

Фондове за недвижима собственост

През последните 10 години индустрията за недвижима собственост в Европа бе преживя затягане на дисциплината в капиталовите пазари, което на практика стимулира по-висока ефективност. Цените на недвижимата собственост се увеличиха с течение на времето поради голямото количество капитал, търсещ място да бъде инвестиран, като по този начин пазарът разполага с по-добра финансова база. В резултат на това е налице излишък на капитал, търсещ качествени продукти, което означава, че инвеститорите ще трябва да се „огледат” на друго място за активи.

Недвижимата собственост като инвестиционен актив е все по-привлекателна, като се има предвид нестабилността на пазара на ценни книжа и сравнително ниската доходност на пазара на облигациите. Индустрията също така привлича значителни суми, разпределени от финансови институции и инвестиционни фондове.

Ключовите тенденции на пазара включват:

  • Излишък от капитал
  • Увеличени вложения в недвижима собственост от страна на управляващите активите
  • Увеличение на регулациите на пазара
  • Изисквания за счетоводна прозрачност на корпоративните фирми
  • Повишен натиск върху организациите от публичния сектор за създаване на стойност от тяхната съществуваща база от активи

Имаше и важно изместване в посока на специализация, демонстрирана от институциите, прехвърлящи активи към специализирани дружества за непреки инвестиции, като тази тенденция се очаква това да продължи. В резултат на тези тенденции ние очакваме да станем свидетели на продължаваща миграция на активи от корпоративния и публичния сектор към специализирани собственици и по-голямо внимание към съществуващите собственици и ползватели за максимално увеличаване на стойността, получавана от недвижима собственост.

Хотелиерство, свободно време и развлечения

Групата за Хотелиерство на Делойт има отлични познания както за индустрията, така и за задължителните изисквания на бизнеса, пред които са изправени отделните клиенти. Като водещ доставчик на професионални услуги за международната хотелиерска индустрия, ние работим за собственици, оператори, предприемачи и инвеститори. Ние работим с повечето водещи фирми в света във всяка една от тези категории, както и с бързо развиващите се реномирани хотелски групи в отделните страни и международен план.

Направлението Свободно време и развлечения се състои предимно от места за забавления, театри, кинотеатри и атракции за посетители. Секторът е много разнообразен, но има сходни проблеми и възможности. Секторът е тясно свързан с недвижимата собственост, като при настоящия силен пазара за финансиране на недвижима собственост, сделките по продажба и обратно изкупуване стават все по-привлекателни. Друг пример за подобно предизвикателство е наличността и себестойността на продуктите за забавление, напр. по-кратките периоди от време между кинопремиерите и пускането на филмите на DVD влияят на броя на зрителите в кинотеатрите и има проблем за тематичните паркове да реализират възвращаемост върху все постоянно нерастващите инвестиции, необходими за осигуравяне на ръст на консумацията или брой посетителите. Привлекателността на този сектор от инвестиционна гледна точка се състои в това, че той дава много последователни резултати, всъщност продуктът съществува в една или друга форма стотици години. Но има значително увеличение в наличността на всички видове забавления, особено домашните, и успешните фирми трябва да се адаптират и развиват.


Секторът на пътуванията претърпя огромна промяна през последните години, стимулирана от появата и широкото използване на интернет, демографските и социални промени, новите бизнес модели като нискотарифните авиокомпании и всичко това на фона на глобална нестабилност заради тероризма, войната и природните бедствия. Опасенията за екологични вреди, причинявани от авиолинии и пътници, и осигуряването на устойчивостта на туризма са важни въпроси в дискусиите в рамките на отрасъла. Делойт предоставя услуги на широк кръг клиенти в този сектор, включително туроператори, пътнически агенти (както по интернет, така и в бюра) и глобалните системи за дистрибуция, или GDS, които са разпространители на туристически продукти за агенции и туроператори.

Секторът на хотелиерството изживя растеж, като за в бъдеще се прогнозира по-нататъшен растеж. С повишено внимание към разходите, споделените услуги са важен приоритет за главните директори. Ние сме първи в разработването на платформа за споделени услуги за индустрията и оставаме в уникална позиция да подпомагаме индустрията в преминаването към такава платформа. Развитието на интернет като канал за разпространение предизвика хотелиерите да реагират и да се подсигурят, че марковата собственост остава ключов актив за оператора и инвеститора. Ние работим с някои от най-големите хотелски оператори в света за разработване на стратегии за управление и развитие на тяхната интелектуална собственост.