Анализ

Европейският Банков Орган публикува окончателни насоки относно рисковите фактори за пране на пари и финансиране на тероризма (EBA/GL/2021/02)

Април 2021

На 1 март 2021 г. Европейският Банков Орган (ЕБО) публикува окончателните си ревизирани насоки относно рисковите фактори за пране на пари и финансиране на тероризма. Промените отчитат еволюцията в правната рамка на ЕС срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма и разглеждат нови рискове, включително тези, идентифицирани от проверките на ЕБО. Фокусът за финансовите институции е върху рисково-базирания подход срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма и разработването на по-ефективни и последователни надзорни мерки, където има индикации че продължават да съществуват различни подходи. Насоките са от основно значение за работата на ЕБО за ръководене, координиране и мониторинг на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Те са адресирани до финансовите институции и до надзорните органи и излагат фактори, които фирмите трябва да вземат предвид, когато оценяват риска от пране на пари и финансиране на тероризма, свързан с бизнес отношения или еднократни сделки. Предоставят се и насоки за това как финансовите институции могат да коригират мерките си за проверка на клиентите, за да намалят риска от пране на пари и финансиране на тероризма, който са идентифицирали. 

Искате ли да научите повече?

Регистрирайте се, ако искате да получавате актуална информация и новини в областта на банковите регулации. 

За да получавате Банковия бюлетин на Делойт

регистрирайте се тук
Полезна ли Ви беше тази информация?