Акценти

Европейската централна банка и Европейският банков орган обявиха важни мерки, свързани с COVID-19

Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейският банков орган (ЕБО) обявиха важни мерки, свързани с COVID-19, за да гарантират, че банките под техен надзор ще продължат да обслужват икономиката, с оглед на все по-осезаемото икономическо въздействие на вируса.

ЕЦБ

  • Европейската централна банка публикува прессъобщение (достъпно само на анлийски език), в което заявява, че ще позволи на банките да оперират временно под нивото на капитала, определено според Насоките по Стълб 2 , предпазния капиталов буфер и коефициента за ликвидно покритие.
  • ЕЦБ очаква тези мерки да бъдат допълнени от компетентните национални органи, които да облекчат спазването на антицикличния капиталов буфер.
  • На банките ще бъде разрешено също частично да изпълнят капиталовите изисквания на Стълб  2  с по-ниско качество на капитала (като, например, допълнителни инструменти за капитал от първи и втори ред). Това беше предложено като мярка в CRD5, която трябваше да влезе в сила през януари 2021 г. (член 104а) - на банките от ЕС ще бъде разрешено да отговарят на изискванията на Стълб 2 с 56,25% основен капитал (CET1), а останалите с капитал АТ1 и капитал от втори ред.
  • ЕЦБ очаква банките да използват освободения от тези мерки капитал за подпомагане на икономиката, а не за увеличаване на разпределението на дивиденти или променливото възнаграждение.
  • ЕЦБ обсъжда специфични мерки, като например разсрочване на проверките на място и удължаване на сроковете за изпълнение на коригиращите мерки, произтичащи от скорошни инспекции.
  • Тя подчертава, че банките трябва да продължат да прилагат надеждни стандарти за провизиране, да провеждат адекватни политики по отношение на признаването и покритието на необслужвани експозиции и да провеждат устойчиво планиране на капитала и ликвидността, както и стабилно управление на риска.

Това изявление е след писмо, изпратено от ЕЦБ до всички значими банки, за да им припомни необходимостта да се подготвят за потенциални негативни ефекти, породени от разпространението на коронавирус. Мерките на ЕЦБ надхвърлят тези, предложени от Националната банка на Англия, която все още не е предложила банките да  използват предпазния капиталов буфер или коефициента на ликвидно покритие.

ЕБО

Европейският банков орган публикува становище по отношение на действията за смекчаване на въздействието на коронавируса върху европейския банков сектор и реши да отложи общоевропейския стрес тест до 2021 г., така че да се даде възможност на банките да се съсредоточат върху осигуряването на продължителност на основните си операции. ЕБО също така насърчава националните компетентни органи да се възползват от гъвкавостта, която вече е част отсъществуващата регулаторна рамка, и предлага на банките да позволяват частично да отговарят на капиталовото изискване на Стълб 2 с капитал с по-ниско качество. 

Полезна ли Ви беше тази информация?