Акценти

ЕЦБ определя строги срокове за справяне с климатичните и екологичните рискове

Какво ще бъде влиянието за банковия сектор?

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува през ноември 2022 г. резултатите от тематичния си преглед, който показва, че банките все още са далеч от адекватното управление на рисковете за климата и околната среда. ЕЦБ определя конкретни срокове, в които банките постепенно да изпълнят всички надзорни очаквания според Ръководство за рискове свързаните с климата и околната среда от 2020 г. ЕЦБ публикува и сборник с добри практики, наблюдавани в някои банки, който показва, че е възможен бърз напредък в тази област и има за цел да улесни подобряването на практиките в сектора. 

Рисковете, свързани с климата и околната среда, са сред стратегическите приоритети на банковия надзор на ЕЦБ за периода 2022-2024 г. ЕЦБ определя конкретни срокове, в които банките постепенно да изпълнят всички надзорни очаквания до края на 2024 г. Сроковете ще бъдат внимателно наблюдавани и при необходимост ще бъдат предприети действия по правоприлагане. Надзорните органи вече включват в Процес на надзорен преглед и оценка (ПНПО) специфични за банките констатации в областта на климата и околната среда, като ЕЦБ наложи задължителни качествени изисквания на повече от 30 банки в годишния си ПНПО. Освен това, за малък брой банки, рисковете за климата и околната среда оказаха въздействие върху резултатите им по ПНПО за 2022 г. и съответно върху капиталовите изисквания по стълб II.

Тематичният преглед има за цел да провери дали банките адекватно идентифицират и управляват климатичните рискове и рисковете за околната среда, като например влиянието върху биологичното разнообразие. На фокус са и риск стратегиите на банките, процесите за корпоративно управление и управление на риска. Прегледът на ЕЦБ стига до заключението, че 85% от банките вече имат поне основни практики в повечето области, но все още липсват по сложни методологии и подробна информация за рисковете за климата и околната среда. Регулаторът е загрижен за възможностите за постигане на съответствие в повечето банки, където ефективното прилагане на изискванията все още изостава. Банките продължават значително да подценяват значимостта на климатичните рискове и рисковете за околната среда и почти всички банки (96%) имат пропуски при идентифицирането на рисковете.

ЕЦБ определи специфични срокове за индустрията до края на 2024 г за постигане на пълно съответствие с изискванията съгласно Ръководство относно рисковете, свързани с климата и околната среда от 2020 г. Като първа стъпка ЕЦБ очаква банките да категоризират адекватно рисковете за климата и околната среда и да извършат пълна оценка на въздействието им върху дейността най-късно до март 2023 г.

Като втора стъпка и най-късно до края на 2023 г. ЕЦБ очаква банките да включат климатичните и екологичните рискове в своето управление, стратегия и управление на риска. В повечето банки все още преобладава изчаквателен подход, например не се определят междинни цели или ограничения за поемането на риск с оглед изпълнение на дългосрочните стратегически цели. 

В последната стъпка, до края на 2024 г. се очаква банките да изпълнят всички оставащи надзорни изисквания съгласно Ръководството относно рисковете, свързани с климата и околната среда, включително пълно интегриране в процеса на вътрешна оценка на капиталовата адекватност (ICAAP) и стрес тестовете

През 2022 г. ЕЦБ провери управлението на свързаните с климата и околната среда рискове в банките и чрез проверки на място. През март 2022 г. ЕЦБ завърши анализ на пропуските в оповестяването от страна на банките на свързаните с климата и околната среда рискове. 

През април 2022 г. Европейската комисия прие технически стандарти, които да се използват от участниците на финансовите пазари при оповестяването на информация, свързана с устойчивостта, съгласно Регламента за оповестяване на информация във връзка с финансирането за устойчиво развитие (SFDR).  Съгласно тези правила участниците на финансовите пазари ще предоставят подробна информация за начина, по който управляват и намаляват евентуалните отрицателни въздействия, които техните инвестиции могат да имат върху околната среда и обществото като цяло.  Правилата са в сила от 1 януари 2023 г. 

Как можем да помогнем?

Освен инициативите на ЕЦБ и ЕК за рисковете за климата и околната среда, съществуват и много инициативи и насоки от трите европейски надзорни органа (ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП) относно Екологични, Социални и Управленски дейности (ESG). Тези насоки са свързани с общата регулаторна рамка относно ESG и съдържат специфични изисквания, които са задължителни за финансовите
институции и често се позовават на други насоки на регулаторите или законови актове. Прилагането на насоките и нормативната уредба в практиката отнема време и изисква значителен ресурс от висококвалифицирани специалисти за анализ и интегриране
на изискванията в съществуващите вътрешни нормативни актове и практика във финансовата институция. 

Делойт се ангажира да предостави необходимите знания, опит и практически подход за успешното завършване на проекти за прилагане на всички съответни нормативни актове, касаещи ESG. 

Ние сме тук, за да подкрепим Вашата организация със следните услуги:

  • Обучение – можем да осигурим обучения на целия персонал, както и специализирани задълбочени семинари за целеви групи относно изискванията за съответствие с ESG и най-добрите практики.
  • Таксономия - оценява допустимостта и привеждането на портфейла на банката в съответствие с таксономията на ЕС.  Разработване на методологии за оценка.
  • Оповестявания - разработване и дефиниране на данни, необходими за всички оповестявания, задължителни за банките в дългосрочен план.
  • Оценка на съществеността - оценка на текущото състояние на въздействието на климатичните и екологичните промени  върху "традиционните" видове риск въз основа на качествени и количествени методи (когато са налични).
  • ESG стратегия - въз основа на оценката на състоянието на клиента, Делойт може да развие целите в рамките на ESG стратегията.
  • Събиране на данни - разработване и прилагане на изисквания и инструменти за събиране на данни за ESG от клиенти и публични източници.
  • Политики и процедури на ESG - Актуализиране на политиките и процедурите за включване на управлението на риска от ESG.
  • Методическа подкрепа за прилагане на новите изисквания – подпомагане на банките във всички практически предизвикателства, пред които са изправени при прилагането на новите изисквания за ESG.  

 

 

Свържете се с нас:

Димитриос Горанитис
Партньор, Делойт Централна Европа
Лидер Банков и регулаторен риск
digoranitis@deloittece.com

Екатерина Христова
Директор, Делойт Централна Европа
Банков и регулаторен риск
ehristova@deloittece.com

Полезна ли Ви беше тази информация?