Уебинари

ESG explained 

Серия от тематични уебинари на Делойт България по актуални въпроси за устойчив и социално отговорен бизнес

Научете повече за ESG стратегиите, таксономията, декарбонизацията, управлението на климатичните рискове, биоразнообразието и екосистемните услуги, за кръговата икономика и управлението на отпадъците.

Напоследък сме свидетели на значителни промени в регулаторната рамка в ключови сфери, свързани с устойчивото функциониране на бизнеса в контекста на високите амбиции на ЕС за по-чиста среда и въглеродна неутралност. Тези процеси от една страна допринасят за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората, но от друга - изискват реформи във всяка сфера на обществения живот. Обхванати са секторите, които в най-голяма степен допринасят за замърсяването на въздуха, водите, почвите и за повишаване на нивата на емисиите на парниковите газове, но и финансовите институции, които следва да насочат голяма част от публичните и частните капитали към устойчиво финансиране. Начините на управление на градовете, както и подходите и средствата за подпомагане на най-уязвимите също са включени в тези трансформационни процеси.

Инвестиционният климат все повече се определя от предизвикателства, свързани с изменението на климата, загубата на естествени територии и биоразнообразие, социални проблеми и изисквания за корпоративна отговорност. Целите за устойчиво развитие се превръщат в неразделна част от бизнес стратегиите и управлението на веригите за създаване на стойност по начин, който гарантира широко включване на заинтересованите страни и отчита нуждите на хората и опазването на природните ресурси.

С нарастващия натиск от страна на клиенти и инвеститори, както и с настоящите и предстоящи регулаторни промени и новите изисквания за отчетност, е налице и ясното разбиране, че всеки бизнес трябва да бъде устойчив или да планира пътя, по който да стане такъв. Много компании вече предприемат набор от мерки, някои от които свързани с декарбонизация или кръгова икономика, като балансират краткосрочните икономически фактори с дългосрочното им въздействие върху околната среда. Това е сложна и широкообхватна задача, която изисква холистичен подход, разкрива множество връзки и зависимости и трансформира всички нива на управление на организациите. 

Със своя екип от експерти с дългогодишен опит в ключови сфери, Делойт България е надежден партньор за Вашия бизнес по пътя на трансформация към устойчиво и социално отговорно управление, изпълнен с предизвикателства, но е и източник на много възможности за иновации и растеж. 

Серията от уебинари включва:

□ ESG стратегия | 11.10.2022 г. | 10:00 – 11:00 ч.

Регистрирайте се

тук

□ Таксономия | 20.10.202 2 г. | 10:00 – 11:00 ч.

Регистрирайте се

тук

□ Декарбонизация | 03.11.2022 г. | 10:00 - 11:00 ч.

Регистрирайте се

тук

□ Управление на климатичните рискове | 10.11.2022 г. | 10:00 – 11:00 ч.

Регистрирайте се

тук

□ Кръгова икономика и управление на отпадъците | 17.11.2022 г. | 10:00 – 11:00 ч.

Регистрирайте се

тук

□ Биоразнообразие и екосистеми | 24.11.2022 г. | 10:00 – 11:00 ч.
 

Регистрирайте се

тук

Очаквайте скоро по-подробно представяне на темите на уебинарите и на нашите експерти.

Уебинарите са подходящи за:

  • Ръководители на компании, които :
    • са регистрирани на Фондовата борса;
    • отговарят на два от трите критерия от новата дефиниция за голямо предприятие (общ баланс: 20 милиона евро; нетни приходи: 40 милиона евро; средносписъчен брой служители през финансовата година - 250).
  • Служители, отговорни за управлението на дейности за докладване на устойчивост, опазване на околната среда, корпоративно социална отговорност, управление на риска, нормативно съответствие, обществени дейности, управление на доставките.
  • Финансови директори и лица, отговорни за управление на инвестиционни проекти в компаниите.
  • Всеки, който иска да разбере по-добре какво включва ESG трансформацията