Новини

Нови насоки за управление на лихвения риск и риска от кредитния спред

10 май 2023

В края на 2022 г. Европейския банков орган (ЕБО) публикува окончателните Насоки за управление на лихвения риск (IRRBB) и риска от кредитния спред (CSRBB), произтичащи от дейности извън търговския портфейл, както и два окончателни проекта на регулаторни технически стандарти, в които се определят ключови аспекти на преразгледаната рамка за отчитане на лихвения риск за позициите в банковия портфейл. Новите регулации ще заменят действащите в момента насоки (EBA/GL/2018/02), като завършват процеса на имплементиране на базелските стандарти по отношение на лихвения риск в правото на ЕС.

Новите изисквания обхващат нови насоки за управление на лихвения риск (IRRBB)и риска от кредитния спред, произтичащ от дейности извън търговския портфейл (CSRBB), с които рискът от кредитния спред се отделя като отделна категория риск наравно с лихвения риск със сходни изисквания за управление, идентифициране, контрол и т.н. Насоките влизат в сила от 30.06.2023 г. (за лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл) и от 30.12.2023 г. (за риска от кредитния спред, произтичащ от дейности извън търговския портфейл), които срокове ще поставят банковите институции пред сериозни предизвикателства.

Наред с това, регулаторният технически стандарт за надзорните тестове за отклонения (EBA/RTS/2022/10) въвежда изискване за нов надзорен тест за отклонения по отношение на нетния лихвен доход, който би могъл да има сериозно въздействие върху институциите предвид на текущата лихвена среда.

Промените предвиждат и въвеждането на регулаторен технически стандарт за стандартизирани методики за оценка на лихвения риск (EBA/RTS/2022/09) в случай, че вътрешните системи бъдат определени като незадоволителни от компетентните органи.

Допълнителни предизвикателства пред банките също така произтичат от рязко променената лихвена среда след близо десетилетие на нулеви лихви, което поражда необходимост от преосмисляне на ключови поведенчески допускания в моделите, промени в ценообразуването и адаптиране на системите от лимити към новите регулаторни изисквания и лихвена среда.


Делойт България Ви кани да се присъедините към банков уебинар на тема "Нови насоки за управление на лихвения риск и риска от кредитния спред", който ще се проведе на 10 май 2023 г. от 10:00 до 11:30 часа.

Основни теми:

 • Преглед на новите Насоки за управление на лихвения
  риск и риска от кредитния спред, произтичащи от дейности извън търговския портфейл с фокус върху риска от кредитния спред.
 • Преглед на промените в надзорните тестове за отклонения по отношение на икономическата стойност на капитала и новия
  тест за отклонения по отношение на нетния лихвен доход.
 • Фокус върху нововъведената стандартизирана методика и
  опростена стандартизирана методика за оценка на лихвения риск – основни допускания и критерии за прилагането им.
 • Дискусия за подходите и трудностите пред банките при
  адаптирането на ключови поведенчески допускания в моделите за лихвен риск (безсрочни депозити, предсрочни погасявания и т.н.) поради бързо променената лихвена среда.

Работен език: български и английски (темата за поведенческите допускания)

Такса за участие: уебинарът е безплатен


За въпроси и допълнителна информация
:
Христина Тотева - мениджър проекти "Външни комуникации"
E-mail: htoteva@deloittece.com

Регистрация

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?