Услуги

Управление на бизнеса, одит и контроли

Много фирми се представят добре за кратки периоди. Онези, които постигат устойчивост на високите резултати притежават стабилна и ефективна контролна среда. Едва ли е учудващо, че инвеститорите и заинтересованите страни изискват все по-ефективен и надежден вътрешен контрол.

Услуги по вътрешен контрол на бизнес процесите

Наличието на ясна представа за текущото състояние на Вашата контролна среда е от съществено значение, за да се докаже, че критичните рискове се намаляват до приемливи нива в съответствие с риск нагласата на организацията. Също така е важно да се осигури, че контролната рамка е икономически ефективна и надеждна, за да гарантира ефикасност и ефективност по отношение на оперативните резултати, разделение на отговорностите и други присъщи рискове.

Нашите услуги:

Надеждна и ефективна контролна среда за дългосрочен успех

 • Оценка на контролите в ключови оперативни и финансови процеси. Това може да включва сравнителен анализ с основни контролни дейности и добри практики, наложени от водещи организации в съответния сектор;
 • Проектиране и внедряване на системи за контрол, които са икономически ефективни, стабилни и надеждни;
 • Създаване и осъществяване на процес за самооценка на контролите, който да подпомогне ръководството при редовно оценяване на контролната среда;
 • Изпълнение на процедурите за мониторинг (техники за анализ на данни), за да се гарантира, че контролите работят по предназначение;
 • Изследвания на причините контролите да не работят с цел да се предотвратят бъдещи загуби / изненади от настъпване

Външна оценка на качеството на функцията по Вътрешен одит

Нашият подход за оценка на качеството и съответствието на функцията по вътрешен одит съчетава международни практики с доказан успех за подобряването на работата чрез предоставяне на препоръки за по-добра ефективност и ефикасност със задълбочено разбиране на факторите,които характеризират вътрешния одит в България.

 • Разработване на методология за самооценка
 • Потвърждение на резултатите от самооценката
 • Цялостна външна оценка на качеството

Нашият подход за оценка на качеството обхваща всички аспекти на дейността на вътрешния одит и предоставя препоръки за повишаване на качеството и съответствието:

 • Мандат, структура, взаимоотношения
 • Модел за персонала и компетентностите
 • Процес за оценка на риска
 • Планиране и изпълнение на дейностите
 • Докладване и комуникация
 • Показатели за измерване на представянето
 • Инфраструктура, интеграция между технология и методология
 • Съответствие със Стандартите, Етичния кодекс, Устава на Вътрешния одит и други регламентиращи документи
 • Сравнителен анализ на представянето спрямо други организации

Нашият подход за оценка на качеството и съответствието на функцията по вътрешен одит съчетава международни практики с доказан успех за подобряването на работата чрез предоставяне на препоръки за по-добра ефективност и ефикасност със задълбочено разбиране на факторите,които характеризират вътрешния одит в България.

Управление на риска, свързан с доставчици

Вашата възможност 

Повече добавена стойност, по-малко риск 

Нашият отговор 

Специалистите на Делойт по управление на договорния риск могат да Ви помогнат да подобрите бизнес взаимоотношенията на Вашата организация 

Можем да Ви помогнем в следните области:

 • Проверка на докладваните доходи от лицензионни такси
 • Потвърждаване на разходите за маркетинг
 • Подобряване на бъдещите приходни потоци
 • Подобряване нивото на услугите, предлагани от доставчици
 • Подобряване на работния процес във Вашата организация и Вашите партньори
 • Повишаване на общата производителност и рентабилност на Вашите взаимоотношения
 • Подпомагане при създаване на програма за съответствие с лицензионната политика
 • Оценка на вътрешните контролни дейности – дали те са надеждни и достатъчни
 • Откриване и оценка на основните проблемни области, които влияят на рисковия профил на вашата организация 

Нашият подход и нашите хора

Нашата методология се основа на експертни одиторски умения и задълбочен опит в различни бизнес отрасли. Подходът ни е неконфликтен и проактивен, основава се на фактите и изискванията за съответствие и се стреми да не прекъсва работния процес на клиента. 

Различното в Делойт 

Нашият екип има богат опит в определянето и извършването на проверка на спазването на договорни ангажименти. Когато целта е да се подобри представянето на организацията Ви и доставчиците в партньорската мрежа, доверете се на нас.

Много компании използват доставчици при създаването, производството, пласирането и продажбата на продуктите си. Тези взаимоотношения с трети страни създават, както нови възможности, така и допълнителен риск. Жизненоважно е да контролирате тези рискове, но и да извлечете максимума от партньорството. Делойт може да Ви помогне.

Услуги за контрол на приходите

Услугите, които предлагаме

Стриктен подход към управлението на приходите, който да осигури максимална стойност от източниците на приходи 

 • Ние дефинираме контрола на приходите като всяка дейност, която една организация предприема, за да подсигури максимални приходи от процесите, практиките и процедурите. Работим с клиенти, за да оценим, изградим и внедрим процеса по контрол на приходите. Работим в сътрудничество с водещи технологични компании, за да предоставим най-всеобхватния пакет от услуги по контрол на приходите на пазара.
 • Ние можем бързо да оценим Вашите текущи процеси, контроли и организация, използвайки нашата доказана методология за контрол на приходите, подпомагана от “Инструмент за диагностика на контрола на проходите”. Чрез тях извършваме оценка на източниците на приходи, за да определим възможностите. По този начин можем да Ви помогнем да изградите и внедрите система за контрол на приходите като неизменна част от процесите, системите и организационната структура на Вашия бизнес.

Доброто управление на приходите е от съществена важност в настоящата обстановка. Тези компании, които са внедрили ефективни процеси за контрол на приходите усещат непосредственото влияние върху печалбата, като в някои случаи тя нараства до 10%.

Вътрешен одит

Нашият екип от професионалисти притежава широк практически опит:
В сферата на вътрешния одит:
 • Планиране, изпълнение и докладване на резултатите на ангажименти по вътрешен одит
 • Структуриране и управление на звеното по вътрешен одит
 • Разработване и приложение на методология
 • Оценка на регулаторно съответствие (например SOX и др.)
В сферата на управлението на риска и вътрешния контрол:
 • Описание и анализ на процеси и контролни точки
 • Идентифициране и оценка на риска
 • Дизайн и имплементация на контролна рамка
 • Разработване на политики, процедури, системи за контрол и отчетност
Във всички основни бизнес процеси и системи:
 • Приходи, разходи, дълготрайни материални активи, закупуване, финанси, маркетинг, човешки ресурси, ИТ системи за управление на бизнеса, счетоводни системи и др.

Услугите, които предоставяме:

Предоставяне на увереност

 • Планиране, извършване и докладване на ангажименти по вътрешен одит на основни бизнес процеси и ИТ системи изцяло от наши експерти, в смесен екип, или с помощта на наши специалисти

Рисково-базирано планиране на вътрешния одит

 • Идентифициране и оценка на риска по основни бизнес процеси и изготвяне на дългосрочна стратегия и годишен одитен план

Консултиране, методологическа помощ и обучения

 • Изготвяне на статут и наръчник по вътрешен одит
 • Разработване на методология, оценка и тестване на контрол, на работни документи и форми на докладване
 • Обучения според нуждите на клиента

Консултиране при корпоративно управление и надзор

 • Консултиране на бордове на директори
 • Оценка и задаване на критерии за сравнение на управленските практики
 • Оценка и внедряване на системи за управление и контрол на риска
 • Въвеждане на програми за спазване на етични принципи и съответствие

Нашата цел е една: независимо от типа услуга по вътрешен одит, която предоставяме, след края на всеки ангажимент клиентите ни да имат по - добро разбиране за рисковете и контролната среда и по-силна увереност в тяхното управление.