Акценти

Министерството на финансите публикува законопроект за изменение на няколко данъчни закона

Какво следва от това?

В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се предвижда въвеждане на две директиви на ЕС, които целят да ограничат възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане при трансгранични ситуации. В България за първи път ще се приемат правила за хибридни несъответствия и данъчно облагане при напускане. Ефектът от съществуването на хибридни несъответствия често води до двойно намаление на данъчния финансов резултат или до намаление на дохода в една държава без той да бъде включен в данъчната основа в другата държава. Правилата за данъчно облагане при напускане ще се прилагат при трансфер на активи към друга държава, при прехвърляне на дейност, извършвана от място на стопанска дейност в друга държава или при промяна на държавата, на която лицето е местно за данъчни цели.

Законопроектът въвежда и пакета с т.н. „бързи поправки“ в Закона за ДДС, целящи хармонизиране на правилата в държавите членки на ЕС, които касаят складирането на стоки до поискване, правилата за определяне на транспорта при наличие на верига от доставки, изискване за наличие на валиден идентификационен номер по ДДС, като условие за прилагане на нулева ставка при вътреобщностна доставка на стоки и правилата за доказване на извършения превоз от територията на страната до друга държава членка. Наред с тях са предвидени и изменения в условията за регистрация по ЗДДС на дружества, които не са установени на територията на страната, третирането на сделки по прехвърлянето на акции или дялове, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху недвижим имот.

Законопроектът предвижда и други промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за ДДС, Закона за данъците върху доходите на физически лица, Закона за местните данъци и такси и Закона за акцизите и данъчните складове. Очаквайте повече информация в следващия брой на данъчния бюлетин на Делойт!

Полезна ли Ви беше тази информация?