Акценти

НАП публикува указания във връзка с подаването на отчети по държави

Данъчен бюлетин

На 25 октомври 2017 г. Изпълнителният директор на НАП издаде Заповед (Заповед № ЗЦУ - 1410), която съдържа указания относно начина и формата за подаване на отчети по държави и уведомление.

Основните моменти в Заповедта са следните:

• Отчетът по държави ще се подава по електронен път чрез електронна услуга, достъпна на интернет страницата на НАП. За подаване на отчет/уведомление е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).
• Заповедта съдържа информацията, която трябва да се посочи в отчета/уведомлението.
• Електронните услуги ще бъдат достъпни не по-късно от 1 декември 2017 г., за което НАП ще публикува съобщение на интернет страницата си.

В допълнение, моля обърнете внимание на следното:

• Когато крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели на България:
- първият отчет по държави за отчетната данъчна година, започваща на 1 януари 2016 г., се подава до 31 декември 2017 г.;
- до 31 декември 2017 г. всички съставни предприятие от групата, които са местни лица за данъчни цели на България, следва да подадат две уведомления - уведомление за лицето, което подава отчета по държави за отчетната 2016 г. и уведомление за лицето, което подава отчета по държави за 2017 г.

• Когато крайното предприятие майка на МГП не е местно лице за данъчни цели на България:
- до 31 декември 2017 г. всички съставни предприятие от групата, които са местни лица за данъчни цели на България, следва да подадат уведомление за лицето, което подава отчета по държави за отчетната 2016 г.;
- не по-късно от последния ден на отчетната година на крайното предприятие майка всички съставни предприятие от групата, които са местни лица за данъчни цели на България, следва да подадат уведомление за лицето, което подава отчета по държави за отчетната 2017 г.

Повече подробности относно отчетите по държави и случаите, в които този режим се прилага, може да намерите в нашия бюлетин от м. август 2017 г.

Полезна ли Ви беше тази информация?