Акценти

Данъчни акценти

Декември 2019

Промени в данъчното законадателство от 2020 г.

На 6 декември 2019 г. в Държавен вестник бе публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се въвеждат изменения и в разпоредби от:

  •  Закона за данък върху добавената стойност
  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица
  • Закона за акцизите и данъчните складове
  • Закона за счетоводството
  • Закона за местните данъци и такси
  • Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 Какво касаят помените вижте в Данъчния бюлетин на Делойт .

 

Полезна ли Ви беше тази информация?