Акценти

Данъчни акценти

Ноември 2019

Изменения в разпоредби от Закона за местните данъци и такси

В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане фигурират и предложения за няколко промени и допълнения на текстове от Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ“).

От значение за бизнеса ще бъде предложеното изменение в реда за определяне на данъчната оценка за целите на изчисляване на данъка върху недвижимите имоти („ДНИ“). 

Облагане при напускане

С текстове в законопроекта за изменение и допълнение на ЗКПО се цели да се транспонират правилата за облагане при напускане, описани в чл. 5 на Директива 2016/1164 на Съвета на Европейския Съюз („ATAD”).

Предложените разпоредби ще разширят обхвата на облагаемите трансфери на активи между различни части на предприятията.
 

Полезна ли Ви беше тази информация?