Акценти

Данъчен бюлетин

Промени при облагането на личната употреба на служебни активи

На 27 септември 2016 г. бяха обнародвани изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) влизащи в сила със задна дата от 1 януари 2016 г.

Промените въвеждат нов еднократен данък от 10% върху разходите в натура на работодателя, свързани с лично потребление на служебни активи като недвижими имоти, автомобили и други. Новият ред за облагане е алтернатива на облагането на тези разходи като доход в натура (по реда на ЗДДФЛ) за лицата, които ползват активите за лични нужди.

Повече можете да прочетете в приложения бюлетин.

Полезна ли Ви беше тази информация?