Акценти

Данъчен бюлетин

Промени в данъчното законодателство в сила от 2016г.

В края на 2015 г. Народното събрание прие изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“), Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), Закона за данъка върху добавената стойност („ЗДДС“), Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ“), Закона за акцизите и данъчните складове („ЗАДС“), Данъчно- сигурителния процесуален кодекс („ДОПК“) и Кодекса за социалното осигуряване („КСО“), които влязоха в сила от 1 януари 2016 г.

Данъчен бюлетин
Полезна ли Ви беше тази информация?