Акценти

НАП активира електронните услуги за отчети по държави и публикува указания за тях

Данъчен бюлетин - декември, 2017

На 1 декември 2017 г. на интернет страницата на НАП бяха активирани електронните услуги за подаване на отчети по държави и уведомления в тази връзка, както и бяха публикувани и указания за попълването им.

Във връзка с междудържавния обмен на отчети по държави, на 15 ноември 2017 г. правителството одобри присъединяването на България към Многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави („Споразумението“). Споразумението представлява многостранна рамка, въз основа на която всички подписали го юрисдикции ще могат да обменят информация за подадени отчети по държави. Съдържа правила и процедури за осъществяването на автоматичен обмен на отчети по държави между компетентните органи на юрисдикциите, за които то е в сила.

Считано от 17 ноември 2017 г., България е посочена в списъка със страните, подписали Споразумението, който редовно се обновява на официалната страница на ОИСР. Споразумението беше обнародвано в ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г.

За по-детайлна информация относно задължените лица, данните и срокове за подаване на отчети по държави, можете да прегледате следните бюлетини, публикувани от Делойт:

Бюлетин от месец август

Бюлетин от месец  ноември

Полезна ли Ви беше тази информация?