Business model optimization

Услуги

Оптимизиране на бизнес модели

Косвен данък

От гледна точка на косвените данъци, Оптимизацията на Бизнес Модели (BMO) включва разработване и прилагане на подход за стоките или услугите, който обхваща сбор на технологии, като същевременно управлява общата данъчна ефективност и нива на стратегически риск. Ползите от BMO може да включват по-ефективно управление и разбиране на паричните потоци, извънбюджетни приходи, цялостната данъчна ставка и бизнес комплексност. BMO проектите неизбежно обхващат много аспекти на бизнес операциите. Делойт предоставя интегрирани услуги, които включват данъчни, счетоводни и бизнес консултации, които дават на клиента цялостни решения, вземащи предвид множество гледни точки.