Business Process Solutions - Accounting/Financial

Услуги

Решения за бизнес процеси

Счетоводни и финансови услуги

Ние предлагаме пълна гама от счетоводни и финансови услуги за разрастване и развитие на бизнеса. Услугите включват организационни, аналитични и отчетни услуги за финансовите дейности на бизнеса, както и изготвянето на различни отчети, обхващащи жизнения цикъл на финансовите операции (т.е., събиране на първични документи, oтразяване на трансакции, месечно приключване и изготвяне на доклади за вътрешни и външни заинтересовани страни).

Нашите услуги включват:

  • Отразяване на операциите на дневна база за всички салда във финансовите отчети.
  • Подготовка на финансовите отчети и отчетни пакети за вътрешни и външни цели с акцент върху управлението, корпоративни и нормативни изисквания.
  • Преглед и обработка на фактурите на доставчици, финансови и данъчни проверки, регистриране на плащания в системите и поддържане на възрастовия анализ на задълженията.
  • Обработка на сметки, кредитни и дебитни известия в съответствие със счетоводната политика на организацията, записи в системата и поддържане на отчети за събиране на вземанията.
  • Въвеждане на плащания в системата, генериране на справки за плащания, подготовка на чекове/трансферни писма и парично изражение на чуждестранна валута в законосъобразен формат или формат според изискванията на централната банка.
  • Дълготрайни активи, складови запаси, изчисляване на разходи, бюджетиране, развитие на счетоводните практики и процедури. Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) подкрепят прилагането на политиките, определени от организацията.