Business Process Solutions - Tax compliance

Услуги

Решения за бизнес процеси

Спазване на данъчното законодателство

Нашата методология за данъчно облагане и отчитане предоставя на бизнеса ефективен начин да изпълнява данъчните си задължения в посочените от закона срокове. Обширната регионална мрежа, подкрепена от задълбочените познания и опит на местните специалисти в спазването на данъчното законодателство, предоставя на бизнеса прозрачността и гъвкавостта да се справи с пълна гама от местни и регионалните данъчни изисквания.

Нашите услуги включват:

 • Корпоративното подоходно облагане 
 • Регионални или други данъци
 • Местни или общински данъци
 • Други юрисдикционни данъци и отчети
 • Данък добавена стойност (ДДС)
 • Данък при източника
 • Подаване на данъчни декларации
 • Данъчни разпоредби
 • Данъчно отчитане
 • Съдействие при запитване за информация
 • Данък върху собствеността