Customs and global trade diagnostics

Услуги

Диагностика на митнически режими и глобални пазари

Косвен данък

Преглед на съдържанието

Делойт предлага комбинация от гъвкави и иновативни технологии и стратегически консултантски услуги, за да съдейства на клиентите си за ефикасното управление на митническите си задължения и бизнес процеси при осъществяването на международна търговия. Делойт помага на клиентите си да оценят рисковете от неизпълнение на задълженията си и да идентифицират възможности за увеличение на паричните потоци. Диагностиката на митнически режими и глобални пазари предоставя систематична рамка за мултинационалните компании, търсещи по-голяма прозрачност в информацията за търговската си дейност и спазване на данъчните задължения, както и преследващи по-сериозни мерки за оперативно и стратегическо съответствие като класификация, произход и оценка. Ускорените митнически и търговски операции съдействат за свободното функциониране на веригата на доставки, дават възможност на финансовите служители да се съсредоточат върху стратегически бизнес цели и улесняват последователното диагностициране на митническите и пазарните рискове и възможности.